Vetovoimaa, muutosjoustavuutta ja uutta kasvua

Päijät-Hämeen liiton näillä näkymin viimeinen strategia vahvistui kesäkuun 19. pidetyssä valtuuston kokouksessa. Siinä vahvistettiin strategiset tavoitteet ja älykkään erikoistumisen kärjet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Lisäksi määritettiin numeeriset kuvaajat vuodelle 2022, jotka toimivat myös strategian mittareina. Maakunnan kolme strategista tavoitetta ovat: 1. Alueen vetovoiman lisääminen, 2. jalostusarvon nostaminen ja 3. uusien kasvualojen kokeileminen. Vetovoiman lisäämisellä tavoitellaan lisää asukkaita ja vierailijoita, ja sitä tuotetaan parantamalla maakunnan palveluja ja yleistä kiinnostavuutta. Väkirikkaampi Päijät-Häme tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Jalostusarvon nostamisella viitataan alueen olemassa olevien taloudellisten kivijalkojen kehittämiseen niin, että työpaikat säilyvät. Monipuolisen elinkeinorakenteen tukeminen antaa joustoa rakennemuutoksessa, ja olemassa olevat yritysverkostot tarjoavat tarttumapintaa uusille yrityksille. Uusia kasvualoja haetaan kokeiluin: kuluttaja- ja markkinatarpeiden ennakoiva tunnistaminen on avain uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Älykkään erikoistumisen kärjiksi luonnosteltiin kiertotalous, muotoilu ja hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu. Näitä täsmennetään kesän aikana osin jo olemassa olevien linjausten, esimerkiksi matkailustrategian ja kiertotalouden tiekartan tukemana. Nyt vahvistettujen kärkien lisäksi aluekehittämiseen ja edunvalvontaan syöttävät maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. Nro Mittari Arvio 2017 Tavoite 2022 1 Vetovoima, väkiluku (sis. Iitin) 208 574 216 000 2 Hyvinvointi, GPI (Genuine Progress Indicator) 13 500 15 000 3 Koulutus, tutkinnon suorittaneita 67,89 % yli 70 % 4 Talouskasvu, bkt/asukas (euro) 30 700 33 560 5 TKI-osaaminen, T&K menot (euro) 75 000 000...

Lue lisää

EAKR-hakuinfo

Lahden kaupunginkirjastossa 21.6.2017 järjestetyn infon esitykset ovat luettavissa täältä. Hakuohje löytyy samalta sivulta. Ohjetta päivitettään vielä, mutta ilmestynee huomenna 22.6.2017.

Lue lisää

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen verkkosivut auki

Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle on avattu verkkosivut www.ph2019.fi. Sivustojen sisältö tarjoaa maakuntauudistukseen liittyvän tiedon sekä valmistelumateriaalin. Sivustoilta löytyy mm. maakuntauudistuksen työryhmien kokoonpanot ja valmisteluryhmän muistiot. Sivusto täydentyy lähiaikoina sekä valmistelun edetessä. Sivujen kohderyhmänä ovat maakuntauudistuksessa toimivien asiantuntijoiden lisäksi maakunnan asukkaat, joita halutaan uudistuksen myötä palvella entistä paremmin. Lisätiedot: Päijät-Hämeen liitto, Ville Majala, projektikoordinaattori, p. 044 0773 160

Lue lisää

Selvitys: Uudet maakunnat sopeuttavat talouttaan alusta alkaen

Sote-kustannusten huono ennakoitavuus sekä ikääntymisen vaikutukset kustannusten kasvuun siirtyvät 1.1.2019 kunnilta uusien maakuntien haasteiksi. Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa.  Arvio tukee valtioneuvoston sote-ja- maakuntauudistukselle asetettua tavoitetta hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla. Sopeutustarve asukasta kohti laskettuna vaihtelee maakunnittain Pohjois-Karjalan 295 eurosta Varsinais-Suomen 715 euroon. Suhteutettuna maakunnan asukkaiden verotettavaan tuloon veroprosentti vaihtelisi vuonna 2030 kuvitteellisena Päijät-Hämeen 1,84 veroprosenttiyksiköstä Lapin 4,5 veroprosenttiyksikköön. Eero Laesterän mukaan maakuntien sopeuttamistarve on todellisuudessa tätäkin suurempi. On arvioitu, että maakuntien rahoitettavaksi tulee lisäksi esimerkiksi ns. VARHE-maksuja 300 miljoonaa euroa, palkkaharmonisaatiokuluja 300 miljoonaa euroa, tietohallinnon kuluja 300 miljoonaa euroa, yhtiöittämisiä ja niiden pääomakuluja 250 miljoonaa euroa. Kokonaisuutta ei ole otettu lisäävänä tekijänä huomioon laskennassa, koska siitä ei vielä ole olemassa tarkkaa arviota. Kuntien sote-palvelusopimuksista lopulta kallis lasku asukkaille Sopeutumistavoite on mahdollista saavuttaa, mutta maakuntien on toimittava heti alussa oikealla ja sopeutuvalla kasvu-uralla, sanoo Laesterä. Käytännössä maakunnat joutuvat etsimään keinoja taloutensa tasapainottamiseksi. Näiksi on esitelty esimerkiksi tehokkaampien palveluprosessien kehittämistä, valinnanvapausmallin käyttöönottoa, palveluiden digitalisointia ja harvoin tarvittavien palveluiden keskittämistä. Uudistuksen myötä kuntien yksityisten sote-palvelutuottajien kanssa tekemät sopimukset siirtyvät uuteen maakuntaan. Jos pitkäkestoiset sopimukset estävät maakunnan tehostamistoimenpiteet eikä talous tasapainotu, lisäkustannukset maksaa -...

Lue lisää

EAKR ja ESR haku avautuu, ilmoittaudu infoon tänään!

Valtakunnalliset ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” EAKR ja ESR -haut avataan 14.6. Haku päättyy 25.9.

Lue lisää

1 2 3 45
http://www.paijat-hame.fi