Päijät-Häme valmiina valtakunnallisiin liikenteen linjauksiin – maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytty

Kesäkuun kokoukseen kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Kyseessä on strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kokoaa yhteen koko maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Lue lisää

EU:n koheesiopolitiikka ja liikenneasiat esillä Irlannissa

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) hallituksen kokous pidettiin 13.6.2019 Irlannin Donegalissa. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Hämäläinen ja maakuntajohtaja Laura Leppänen edustivat suomalaisia alueita. Hämäläinen on CPMR:n hallituksen jäsen. Tapaamisen keskeisiä teemoja olivat eurooppalaisten alueiden välinen yhteistyö ja koheesiopolitiikka. Hämäläinen kertoi kokouksessa koheesiopolitiikan onnistumisesta Suomessa. Alueelliset erot eri alueiden välillä ovat Suomessa vähentyneet onnistuneen koheesiopolitiikan seurauksena. Globaaleja ja kansallisia megatrendejä, kaupungistumista ja ikääntymistä vastaan, emme voi taistella koheesiovaroin. Tarvitaan muita elementtejä muutoksen hallintaan, Hämäläinen kertoi kokouksessa.   Hämäläinen kiitti CPMR:ää Suomen ponnisteluissa merellisten ohjelmien tukemisessa. Innovatiivinen, paikkaperustainen ja rajat ylittävä yhteistyö edistää koko Euroopan kilpailukykyä. Keinotekoisia rajoja toiminnalle ei tarvita, kansallisesti tai kansainvälisesti, Hämäläinen korosti.   Eurooppalaisen yhteistyön ja koheesiopolitiikan lisäksi kokouksessa keskityttiin eurooppalaisen, liikennettä koskevan TEN-T (Trans European Network – Transport) -verkon tulevaisuuteen. TEN-T ydinverkko määrittelee Suomen merkittävimmät liikenneyhteydet eurooppalaisessa mittakaavassa. Valmisteluun vaikuttaminen on tärkeää päijäthämäläisestä näkökulmasta – maakunnan tärkeimmät liikennehankkeet, pääradan kehittäminen sekä lentoratayhteys, ovat kiinteä osa TEN-T ydinverkkoa Suomessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Laura Leppänen puh. 040 767 4363

Lue lisää

Maakuntaliitto kouluttaa nuorista tulevaisuuden vaikuttajia – hae mukaan!

Päijäthämäläisten nuorten vaikuttajakoulu alkaa syyskuussa. Hakuaika päättyy 16.8.2019. Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille, toisen asteen opiskelijoille tai juuri korkea-asteen opintonsa aloittaneille nuorille.

Lue lisää

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat: Aluekehittämisvarojen jakoon tasapuolisuutta tulevalla EU-ohjelmakaudella

Etelä- ja Länsi-Suomen yksitoista maakuntaa esittävät, että EU:n aluepolitiikan kehittämisvarat jaetaan aiempia ohjelmakausia tasaisemmin koko maahan. Seitsemän vuotta kestävä uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2021. Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja kansallisia tavoitteita alueiden kehittämiseksi, maakunnat vaativat. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kansallista päätöstä EU:n aluetukien käytöstä tulevalla kaudella. Asetusehdotuksen mukaisesti Suomi olisi saamassa 1,6 miljardia euroa, mikä on noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin nykyisellä kaudella. Euroopan unionin aluepolitiikka on keskeisin väline alueiden kehityksen tukemisessa. Aiemmilla ohjelmakausilla lähes kaksi kolmasosaa rakennerahastovaroista on ohjattu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Itä- ja Pohjois-Suomi on suuralueena kuronut kehittyneisyyseroa kiinni aluetaloudellisilla tunnusluvuilla mitattuna suhteessa Etelä- ja Länsi-Suomeen. Harjoitetulla aluepolitiikalla on siis saavutettu toivottuja tuloksia. Viime vuosina kehityserot ovat näkyneet enemmänkin maakuntien sisällä ydinkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä kuin perinteisten suuralueiden välillä. Siksi varojen jaolle suuralueiden rajoja noudatellen ei Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien mukaan ole enää perusteita. Lisäksi muistutetaan, että etelä- ja länsisuomalaisilla kehittämishankkeilla on laajaa vaikuttavuutta, mikä tuo tehoa alue- ja rakennepolitiikkaan. – Kasvu, työllisyys ja koulutus ovat tavoitteina koko Suomelle yhteisiä. Uudella rahoituskaudella riittää yksi kansallinen ohjelma eikä ole tarpeen luoda keinotekoisia rajoja aluekehittämiselle, toteaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta. Ohjelmakauden valmistelu hyvässä vauhdissa EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu etenee ja...

Lue lisää

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma tarkentaa tulevia askeleita

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden kärkeä ja tukee myös Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa. ”Biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyvä esimerkki alueen toimijoiden yhteistyöstä ja edistää osaltaan kiertotaloutta Päijät-Hämeessä. Yhteisestä toimintasuunnitelmasta hyötyvät alueen kunnat ja muut verkostossa toimijat” - toteaa maakuntajohtaja Laura Leppänen. Toimintasuunnitelmassa on neljä kokonaisuutta, jotka sisältävät erilaisia biokiertotaloutta edistäviä käytännönläheisiä ja strategisia toimenpiteitä. Ensimmäinen toimenpidekokonaisuus käsittää kokonaisvaltaisesti kestävän biokiertotalouden edistämisen ja ravinnekiertojen tehostamisen, sisältäen maatalouden biokiertotalouden kokeiluja ja lietteiden tehokkaampaa hyödyntämistä. Toinen toimenpide kehittää biojätteen erilliskeräystä pientaloalueilla. Kolmas kokonaisuus edistää biotuotteiden ja bioenergian hyödyntämistä yhdessä yritysten kanssa keskittyen mm. biopohjaisten muovien mahdollisuuksiin. Neljäs kokonaisuus on teemaltaan strategisempi, koostaen edellä mainittujen toimenpiteiden sisällöt, tavoitteenaan vahvistaa Päijät-Hämeen roolia kiertotalouden kansainvälisenä edelläkävijänä. Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa ja toimenpiteiden toteutus tapahtuu pääosin Etelä- Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) kautta. Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman BIOREGIO-hankkeen toteutusta ja se on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja hanketta koordinoivan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnitelman laatimista on ohjannut Päijät-Hämeen liitto. Suunnitelma on katsottavissa linkistä https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/ Lisätietoja Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija susanna.vanhamaki@lamk.fi, 044 708 1516 Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori johanna.snell@paijat-hame.fi, 044 077 3637  

Lue lisää

1 2 3 81