Kohti biokiertotaloutta Euroopassa

Kiertotalous kestävyyden mahdollistajana

Kestävyydellä tarkoitetaan taloudellisessa mielessä sitä, että nykyiset tarpeet pystytään täyttämään ilman, että suoraan tai epäsuorasti tingitään tulevien sukupolvien tarpeista. Kestävyys liittyy läheisesti kiertotalouteen. Kiertotalous poikkeaa perinteisestä, kestämättömästä lineaarisesta talousmallista, sillä se perustuu sykliseen kiertoon. Kiertotalous edustaa systeemistä muutosta, joka vahvistaa joustavuutta pitkällä aikavälillä, luo taloudellisia mahdollisuuksia ja hyödyttää sekä yhteiskuntaa että ympäristöä (Ellen MacArthur Foundation 2017). Kiertotalous edistää resurssien järkevää käyttöä ja tukee samalla uusien liiketoimintamallien kehittymistä. Euroopan komission (2015) mukaan kiertotalous tähtää resurssitehokkuuden maksimointiin ja jätteen synnyn minimointiin, jolloin se samanaikaisesti vähentää tuotantokuluja ja on hyödyksi ympäristölle.

Kiertotalouden edut lukuina

Kiertotalouteen siirtymisen ruoan, liikkumisen ja rakennetun ympäristön osa-alueilla arvioidaan tuottavan 48 % vähennyksen kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 2030 mennessä ja 83 % vähennyksen vuoteen 2050 mennessä, kun verrataan vuoden 2012 päästötasoon. EU27-maiden liiketoiminnan arvioidaan saavan resurssitehokkaiden toimenpiteiden käyttöönotosta vuosittain 245–604 miljardin euron nettohyödyt, mikä on keskimäärin 3–8 % vuotuisesta liikevaihdosta. Tällaisia resurssitehokkaita toimenpiteitä ovat esimerkiksi jätteensynnyn ehkäisy, hankintakäytäntöjen muuttaminen ja tuotteiden uudelleen suunnittelu. (European Environmental Agency 2016.)

Kiertotalouspolitiikka Euroopan Unionissa

Kiertotalouden käsite esiteltiin EU:ssa vuonna 2011 Eurooppa 2020 -strategiassa lippulaiva-aloitteena. Aloitteessa todettiin tarve strategialle Euroopan muuttamiseksi kiertotaloudeksi. Vuonna 2015 Euroopan komissio julkaisi kiertotalouspaketin, joka sisälsi useita toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Tiekartan tavoitteena on vauhdittaa tehokasta tuotantoa, ja siinä todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi kannustaa yrityksiä toimimaan yhdessä esimerkiksi hyödyntämällä teollisia symbiooseja, jotta jätteet ja tuotannon sivuvirrat voidaan parhaiten hyödyntää.

Kohti biokiertotaloutta

Biotalous määritellään taloutena, jossa materiaaleja, kemikaaleja ja energiaa tuotetaan uusiutuvista biologisista lähteistä. Biotalousstrategiassa (European Commission 2012) biotalous määritellään taloutena, joka pohjaa uusiutuviin biologisiin resursseihin, esimerkiksi viljoihin, metsiin ja eläimiin. Biotaloudessa nämä resurssit muunnetaan ruoaksi, rehuksi, energiaksi sekä erilaisiksi tuotteiksi ja materiaaleiksi. Biotalous käsittää maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, ruoantuotannon, sellun- ja paperintuotannon sekä osia kemian- ja energiateollisuudesta sekä bioteknologiasta.

Biotalous kytkeytyy useisiin politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi sitä pitäisi käsitellä politiikassa horisontaalisesti ja eri tasoilla. Bio- ja kiertotalouden yhdistäminen voi johtaa vahvoihin synergioihin. Poliittisten strategioiden ja ohjelmien tulee perustua tunnistettuihin hyviin käytänteisiin, jotta kiertotalouden periaatteisiin pohjautuva biotalous kehittyy.

EU:n biotalousstrategian päivitys

EU:n biotalousstrategia vuodelta 2012 päivitetään kuluvan vuoden aikana. Päivitys on välttämätön viimeaikaisen poliittisen kehityksen takia, koska halutaan varmistaa, että strategia on linjassa EU:n poliittisten prioriteettien ja tulevaisuuden haasteiden kanssa. Päivitys tulee vahvistamaan kestävän biokiertotalouden asemaa Euroopassa (European Commission 2017).

BIOREGIO-projekti painottaa, että kestävyyden ja kiertotalouden periaatteiden vahvistamisen tulee olla biotalousstrategian päivityksen keskiössä. Erityisen tärkeää on ymmärtää biotalouden vaikutukset luonnon resursseihin ja ekosysteemipalveluihin. Myös tutkimusta luonnonympäristön ja taloudellisen toiminnan suhteista tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää biotaloutta. Tärkeänä haasteena nähdään biotalouteen liittyvän koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen kaikilla sektoreilla, erityisesti maataloudessa, ruoantuotannossa ja bioenergian tuotannossa. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa arvoa lisääviä toimia, jotka tukevat investointeja tuotantoon, tutkimukseen, käsittelyyn, jakeluun ja markkinointiin (European Commission 2018).

Biokiertotalouden hyvät käytänteet

Euroopan komissio (2015) toteaa, että kiertotalouden saavuttamiseksi kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat tärkeässä roolissa mahdollistamassa muutosta. Aiheen kokonaisvaltainen huomioiminen vaatiikin panostusta kaikilla tasoilla.

BIOREGIO-projektissa edistetään biokiertotaloutta ja tunnistetaan siihen liittyviä ratkaisuja kuudella eurooppalaisella alueella. Siirrettävät ja monistettavat biokiertotalouden hyvät käytänteet käsittävät yhteistyömalleja ja parhaita teknisiä ratkaisuja, ja niitä tarjotaan sovellettavaksi muilla EU-alueilla. Projektissa tunnistetut hyvät käytänteet löytyvät osoitteesta:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

BIOREGIO-projekti on selvittänyt biokiertotalouden ilmenemistä valittujen EU-maiden kansallisissa ja alueellisissa strategioissa. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset esitettiin Waste Management 2018 -konferenssissa Espanjan Sevillassa 17.-19.9.2018. Tutkimusartikkeli tulee saataville marraskuun 2018 aikana.

Englanniksi laadittu alkuperäinen policy brief löytyy osoitteesta: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289

Policy brief perustuu tekijöiden näkemyksiin. Interreg Europe -ohjelma ei ole vastuussa sen sisältämistä tiedoista.

 

Lähteet

Ellen MacArthur Foundation, 2017. Circular Economy Overview.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept

European Commission, 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. COM(2012) 60 final.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf

European Commission, 2015. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614 final.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

European Commission, 2017. Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/review_of_2012_eu_bes.pdf#view=fit&pagemode=none

European Commission, 2018. Feedback from: BIOREGIO project consortium on the EU 2012 Bioeconomy Strategy.
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-975361/feedback/F10485_en

European Environment Agency, 2016. Circular economy in Europe: Developing the knowledge base. EEA Report, No 2/2016. doi:10.2800/51444.
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe