Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu 10.3.2017 alkaen.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017  Päijät-Hämeen maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto käynnisti kesäkuussa 2010 maakuntahallituksen esityksen mukaisesti uuden maakuntakaavatyön. Maakuntakaava on laadittu kokonaismaakuntakaavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi 3.12.2012 kaavan tarkemmat tavoitteet.

Maakuntakaavatyön kanssa samaan aikaan on ollut käynnissä liikennejärjestelmätyö, joka hyväksyttiin joulukuussa 2013. Sen yhteydessä tehty sijainnin suunnittelu ja liikenteellisten vaikutusten arviointi ovat olleet pohjana kaavaehdotuksen aluevarauksille. Kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä selostus on pääosin laadittu vuoden 2014 aikana.

kuva33_112016

Lisätietoja:

Riitta Väänänen
aluesuunnittelupäällikkö

Päijät-Hämeen liitto
040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

 

 

 

Kaavatyön vaiheet


Hyväksytty maakuntakaava 2014

Maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016

 

Valitukset hyväksytystä maakuntakaavasta ja lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle


Korjattu maakuntakaavaehdotus 2014

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä kevät-kesällä 2015.  Saadun palautteen perusteella laaditut vastineet ja toimenpiteet niiden johdosta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 14.12.2015. Samalla maakuntahallitus päätti, että kaava on tarpeen laittaa uudelleen korjattuna nähtäville, koska korjauksia oli useita ja erityisesti eräiden tie- ja sähköverkon uusien ratkaisujen vuoksi sitä pidettiin tärkeänä.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan 1.2.2016 ja –asetusmuutos 1.3.2016. Päijät-Hämeen korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta (MRA 13 § 11.2.2016/119) ja järjestettävä viranomaisneuvottelu (MRA11 §, 11.2.2016/119)  ennen kaavaehdotuksen laittamista julkisesti nähtäville. Ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja (asetuksen 14 § on kumottu). Korjattu maakuntakaavaehdotus on tavoitteena saada maakuntavaltuuston joulukuun 2016 kokoukseen hyväksyttäväksi.

 

 • Korjatun kaavaehdotuksen palaute ja vastineet

 

 


Korjattu kaavaehdotus 6.6.2016


 Ehdotusvaihe 2013-2015

Ehdotusvaiheen aikana laadittiin 1:100 000 mittakaavainen kaa­vaehdotuskartta, kirjoitettiin merkinnöille selitykset ja valmisteltiin määräykset, kirjoitettiin kaavaselos­tus ja koottiin liiteaineistoon aluekohtaiset kuvauk­set ja selostuksessa mainitut liitteet.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.5-12.6.2015 välisen ajan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja asetuksen 12 § mukaisesti. Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet sekä yhteenveto ja ne käsiteltiin maakuntahallituksessa 14.12.2015.  Viranomaisneuvottelussa 26.10.2015 ja maakuntahallituksen hyväksymissä vastineissa todettiin, että kaava laitetaan uudelleen nähtäville.

 

 •  Kuulutus kaavaehdotuksesta 13.4.2015
 • Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta 13.4.2015
 • Kaavaehdotus kartta 13.4.2015
 • Kaavaehdotus merkinnät ja määräykset 13.4.2015
 • Kaavaehdotus kaavaselostus 13.4.2015
 • Kaavaehdotus kaavaselostuksen liiteosa 13.4.2015

 

 

 

 •  Maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelu 26.10.2015

 


YLEISÖTILAISUUS FELLMANNIA 12.5.2015


Luonnos- ja tavoitevaihe 2010-2012

OAS:n hyväksymisen jälkeen käynnistyi valmistelu- eli luonnosvaihe. Luonnosvaiheessa keskityttiin keskeisiin periaate­ratkaisuihin. Oli ratkaistava isoja periaatteellisia kysymyksiä ennen kuin kaavatyötä voitiin konkreet­tisesti jatkaa. Maakuntakaava eteni siksi totutusta poiketen yhdistettynä luonnos- ja tavoitevaiheena. Laadittiin keskeisiin periaatteellisiin kysymyksiin kohdistuva maakuntakaavaluonnoskartta ja selostus, joiden nähtävillä olon perusteella maakuntavaltuus­to päätti maakuntakaavan tarkemmista tavoitteista 3.12.2012.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavatyön yh­distetyn luonnos- ja tavoitevaiheen rinnalla ja siihen liittyen Päijät-hämeen ilmasto- ja energiaohjelman 11.6.2012Liikennejarjestelmasuunnitelma (LJS) laatiminen oli käynnissä myös maakuntakaavatyön rinnalla. Maakuntavaltuusto hyväksyi sen sitten kokouksessaan 3.12.2013.


Aloitusvaihe 2009-2010

Päijät-Hämeen maakuntakaavatyön prosessi käynnistyi kaavan ajantasaisuuden arvioinnin jälkeen maakuntavaltuuston käynnistämispäätöksellä 7.6.2010. Päätettiin käynnistää uusi kokonaismaakuntakaavatyö, joka vahvistuessaan korvaa 11.3.2008 vahvistetun Päijät-Hämeen maakuntakaavan. Uudessa maakuntakaavatyössä päätettiin keskittyä uudistamaan vastuullista alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä pohjavesiin ja ympäristöhäiriöihin liittyviä maankäytön ratkaisuja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja maakuntahallitus hyväksyi 14.2.2011.

 


 Maakuntakaavaan liittyviä selvityksiä

Taajamat ja kauppa

 • Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012
 • Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011
 • Päijät-Hämeen rakennetarkastelut 2012
 • Kaupallisten palvelujen luontovaikutukset Päijät-Hämeessä 2014
 • Elinkeinoelämä pohjavesialueella 2014
 • Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala 2014
 • Kaupan korjattu työraportti 2016

 

Tekninen huolto ja luonnonvarojen käyttö

 • Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010
 • Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys 2012
 • Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio 2012
 • Päijät-Hämeen ilmasto ja energiaohjelma 2012
 • Päijät-Hämeen materiaalinkäsittelyterminaalit 2013
 • Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-hämeessä 2013
 • Nastolan kaatopaikan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
 • Ampumaradat ja moottoriurheilualueet 2013
 • Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä 2013
 • Tuulivoima-alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi 2014
 • POSKI -hankkeen loppuraportti

Liikenne

 • Päijät-Hämeen lähijunaliikenneselvitys 2013
 • Liite 1 Asemakortit
 • Liite 2 Asemien lähiseutujen väestö
 • Liite 3 Asemien lähiseutujen työpaikat
 • Liite 4 Pendelöintitaulukko
 • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014
 • Päijät-Hämeen logistiikka-alueet 2014
 • Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys 2016

 

Kulttuuri- ja maisema

 • Päijät-Hämeen historiallisen ajan muisnaisjäännösten inventointi 2012
 • Päijät-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet 2013
 • Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Päijät-Hämeessä 2014

Virkistys ja suojelu

 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
 • Päijät-Hämeen hiljaiset alueet 2012
 • Päijät-Hämeen suojelualueiden suoperhosselvitys 2012
 • Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila 2012
 • Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys 2013
 • Hollolan Laasonpohjan linnustoselvitys 2013
 • Orimattilan Artjärven linnustoselvitys 2013
 • Päijät-hämeen turvetuotantoon varattujen soiden linnusto 2013
 • Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys ja laajat yhtenäiset metsäalueet 2013
 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta 2014
 • Sysmän tuulivoima-alueiden Natura arvioinnin tarveharkinta, täydennys 2016

Maakuntakaavan toteutumisen seuranta

 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 1, 2006
 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 2, 2009-2012
http://www.paijat-hame.fi