Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu 10.3.2017 alkaen.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017  Päijät-Hämeen maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto käynnisti kesäkuussa 2010 maakuntahallituksen esityksen mukaisesti uuden maakuntakaavatyön. Maakuntakaava on laadittu kokonaismaakuntakaavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi 3.12.2012 kaavan tarkemmat tavoitteet.

Maakuntakaavatyön kanssa samaan aikaan on ollut käynnissä liikennejärjestelmätyö, joka hyväksyttiin joulukuussa 2013. Sen yhteydessä tehty sijainnin suunnittelu ja liikenteellisten vaikutusten arviointi ovat olleet pohjana kaavaehdotuksen aluevarauksille. Kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä selostus on pääosin laadittu vuoden 2014 aikana.

 

Lisätietoja:

Riitta Väänänen
aluesuunnittelupäällikkö

Päijät-Hämeen liitto
040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

 

 

Maakuntakaavan karttasovellus

icon

 

Maakuntakaava 2014


Maakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset

Lausuntopyyntö KHO 25.6.2018

Valitus Päijätsalon osuuskunta 28.2.2018  , Liite 2

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2018

Lausunto 23.2.2017

 


Maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016

 • Kaavakartta ja liiteosan karttoja katseltavissa karttasovelluksessa

 


Maakuntakaavaan liittyviä selvityksiä

Taajamat ja kauppa

 • Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012
 • Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011
 • Päijät-Hämeen rakennetarkastelut 2012
 • Kaupallisten palvelujen luontovaikutukset Päijät-Hämeessä 2014
 • Elinkeinoelämä pohjavesialueella 2014
 • Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala 2014
 • Kaupan korjattu työraportti 2016

 

Tekninen huolto ja luonnonvarojen käyttö

 • Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010
 • Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys 2012
 • Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio 2012
 • Päijät-Hämeen ilmasto ja energiaohjelma 2012
 • Päijät-Hämeen materiaalinkäsittelyterminaalit 2013
 • Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-hämeessä 2013
 • Nastolan kaatopaikan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
 • Ampumaradat ja moottoriurheilualueet 2013
 • Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä 2013
 • Tuulivoima-alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi 2014
 • POSKI -hankkeen loppuraportti

Liikenne

 • Päijät-Hämeen lähijunaliikenneselvitys 2013
 • Liite 1 Asemakortit
 • Liite 2 Asemien lähiseutujen väestö
 • Liite 3 Asemien lähiseutujen työpaikat
 • Liite 4 Pendelöintitaulukko
 • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014
 • Päijät-Hämeen logistiikka-alueet 2014
 • Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys 2016

 

Kulttuuri- ja maisema

 • Päijät-Hämeen historiallisen ajan muisnaisjäännösten inventointi 2012
 • Päijät-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet 2013
 • Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Päijät-Hämeessä 2014

Virkistys ja suojelu

 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
 • Päijät-Hämeen hiljaiset alueet 2012
 • Päijät-Hämeen suojelualueiden suoperhosselvitys 2012
 • Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila 2012
 • Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys 2013
 • Hollolan Laasonpohjan linnustoselvitys 2013
 • Orimattilan Artjärven linnustoselvitys 2013
 • Päijät-hämeen turvetuotantoon varattujen soiden linnusto 2013
 • Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys ja laajat yhtenäiset metsäalueet 2013
 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta 2014
 • Sysmän tuulivoima-alueiden Natura arvioinnin tarveharkinta, täydennys 2016

Maakuntakaavan toteutumisen seuranta

 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 1, 2006
 • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 2, 2009-2012
http://www.paijat-hame.fi