Miten käy moottori- ja ampumaurheilun?

admin - 27.10.2015

Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen erilaisia seudullisia maankäyttötarpeita. Aina yhteensovittaminen ei ole helppoa ja joskus joudutaan tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan laatiminen on loppusuoralla. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja saadun palautteen perusteella tehtävät muutokset alkavat olla selvillä. Uusina asioina tuulivoima-alueiden ja kaupan ratkaisujen suunnittelu on ollut erityisen haasteellista. Helppoja eivät ole myöskään olleet moottoriurheilukeskuksia ja ampumaratoja koskevat ratkaisut. Kaavaa varten on selvitetty nykyisten ratojen edellytyksiä toimia tulevaisuudessa seudullisina ratoina.

Lahden kaupunkiseudulla on kaksi merkittävää moottoriurheilukeskusta: Pippo Lahdessa ja Kukonkoivu Hollolassa. Pippon alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla, varsinkin Lahden eteläisen kehätien Kujalan liittymän valmistuttua. Kaupungilla onkin kova paine ottaa alue ympäröivän teollisuuden ja logistiikkatoimintojen käyttöön. Maakuntakaavaan Pippon alue on kuitenkin tarkoitus merkitä. Ajatus on, että teollisuudelle ja logistiikalle on riittävästi tilaa Kujalan alueella. Moottoriurheilukeskus voisi säilyä osana tätä aluetta. Pipossa harrastettavista lajeista erityisesti kartingille on vaikea löytää vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Viimekädessä kuitenkin Lahden kaupunki moottoriradan maa-alueen omistajana päättää vuokrasopimuksen jatkumisesta ja alueen kohtalosta.

Myös Hollolan Kukonkoivun moottoriurheilukeskuksen tulevaisuus on epävarma. Lahden seudun ympäristöpalvelut ei myöntänyt pohjavesiriskien johdosta ympäristölupaa Kukonkoivun jokamiesluokan radalle. Tänä syksynä korkein hallinto-oikeus kumosi Päijät-Hämeen Urheiluautoilijoiden valituksen asiassa. Tästä huolimatta Kukonkoivun ratakin on tarkoitus osoittaa maakuntakaavassa. Moottoriradalla on voimassa sijoituspaikkalupa ja saman alueen motocrossradalla on ympäristölupa. Moottoriradalle on myös mahdollista hakea uudelleen ympäristölupaa esimerkiksi paremmilla pohjavesisuojauksilla tai toiminnallisilla muutoksilla.

Ampumaurheilun haasteet eivät kalpene moottoriurheilun haasteiden rinnalla. Päijät-Hämeen tärkein ja yksi koko Suomen merkittävimmistä ampumaurheilukeskuksista sijaitsee Hollolan Hälvälässä puolustusvoimien alueella. Ampumaradat sijaitsevat lähellä Hollolan keskustaajamaa Salpakangasta ja taajamalla on painetta laajentua nimenomaan Hälvälän suuntaan. Puolustusvoimat on päättänyt lopettaa Hälvälän ampumaratojensa käytön vuoden 2024 loppuun mennessä. Ampumaharjoittelu siirretään Padasjoen Tarukselle. Maakuntakaavassa Hälvälän ampumarata on tarkoitus merkitä, mutta siten, että merkintä lakkaa olemasta voimassa, kun puolustusvoimat lopettaa ampumatoimintansa. Tämän jälkeen myöskään siviiliampujilla ei ole edellytyksiä jäädä Hälvälään. Tässä tapauksessa kunnan kehityksen edellytykset nähdään yksittäistä urheilumuotoa tärkeämmiksi.

Ampumaurheilun edellytykset pyritään kuitenkin turvaamaan maakuntakaavassa. Hälvälän toimintojen säilyttämiseksi on pohdittu erilaisia keinoja, mutta toimivia ratkaisuja ei ole löytynyt. Erityisesti haulikkoammunnan riittävä meluntorjunta on osoittautunut mahdottomaksi. Maakuntakaavassa osoitetaan merkitykseltään seudulliset ampumaradat, joita on mm. Kärkölässä, Orimattilassa ja Heinolassa. Erityisesti Heinolan Pikijärvellä on mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi ampumaurheilukeskukseksi. Tämä on huomioitu maakuntakaavassa osoittamalla ampumaradan ympärille riittävän laaja melualue, jolle uutta asutusta ei saa suunnitella.

Hälvälän siviiliampumatoiminnot voitaisiin siirtää olemassa olevien ampuma-alueiden yhteyteen rakennettaville uusille ampumaradoille. Tilanne kuitenkin on se, että Hälvälän pääkäyttäjä Lahden ampumaseura ei halua siirtyä näille alueille. Joutuessaan poistumaan Hälvälästä Ampumaseura haluaisi mieluummin perustaa kokonaan uuden ampumarata-alueen. Tällaista ei ole resurssi- ja aikataulusyistä maakuntakaavatyössä selvitetty.

Onneksi Hollolan kunta kantaa vastuunsa ampumaurheilun edellytyksistä. Kunnanhallitus on päättänyt selvittää uutta paikkaa ampumaradalle kunnan strategisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Maakuntaliitto kokee luonnollisesti velvollisuudekseen osallistua selvityksen tekemiseen. Mukaan tarvitaan tietysti ampumaseuroja ja mahdollisesti muita kuntia.

Riippumatta siitä, mihin Hälvälän toiminnot lopulta siirretään, ampumaurheilun järjestäminen ampumatoiminnoille varatuilla alueilla on ensisijaisesti ampumaseurojen ja muiden ampumaratojen käyttäjien vastuulla. Hälvälän poikkeuksellisen tilanteen takia myös julkisen rahoituksen mahdollisuuksia on syytä selvittää.

Kuten alussa totesin, maakuntakaavassa joudutaan välillä tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Kun kaikille osapuolille kelpaavaa kompromissia ei löydy, joudutaan priorisoimaan. Tällöinkin tulee kaikin keinoin välttää kohtuuttoman haitan aiheuttamista.

Parhaillaan tehdään muutoksia ehdotusvaiheen kaava-asiakirjoihin. Vielä on pohdittava, ovatko muutokset niin isoja, että kaava täytyy laittaa uudelleen nähtäville.