MAAKUNTAKAAVA


MAAKUNTAKAAVA 2006

ALOITUSVAIHE 2002

Aloitusvaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Aloitusvaiheen valmistelu käynnistyi muistion ”Uuden maakuntakaavan lähtökohtia 2001, Muutos- ja täydennystarpeet vahvistettuun seutukaavaan” laatimisella.
 2. Maakuntahallitus pyysi kunnilta ja viranomaisilta näkemyksiä 8.2.1999 vahvistetun kokonaisseutukaavan muutostarpeista ja päivityksestä maakuntakaavaksi. Lausunnot pyydettiin 15.2.2002 mennessä.
 3. Lausuntojen perusteella valmisteltiin maakuntavaltuuston 10.6.2002 päätös, jolla käynnistettiin kaavoitustyö.
 4. Käynnistettiin lähtökohtien, olemassa olevan tietopohjan, yleistavoitteiden ja kaavoitettavan alueen laajuuden ja asiasisällön määrittely. Laadittiin alustava aikataulu kaavatyölle ja valmisteltiin viranomaisneuvotteluun luonnos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi sekä kuvaus maakunnan suunnittelutilanteesta.
 5. Järjestettiin viranomaisneuvottelu 23.10.2002, jossa olivat mukana ympäristöministeriön edustajat ja keskeiset alueviranomaiset.
 6. Viimeisteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettavaksi nähtäville. Nähtävillä olon yhteydessä 21.11.-19.12.2002 kuulutettiin myös kaavatyön vireille tulosta.
 7. Tehtiin korjaukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatujen lausuntojen ja palautteen perusteella. Maakuntahallitus hyväksyi 10.2.2003 osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitettiin sidosryhmille.

 

TAVOITEVAIHE- JA VALMISTELUVAIHE 2003-2004

Tavoite- ja valmisteluvaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Tarkennettiin työohjelma.
 2. Jatkettiin maakuntakaavatyössä tehtäviä selvityksiä.
  Kaavatyön pohjaksi valmistuivat arkeologiaan ja luonnonympäristöihin liittyvät selvitykset sekä laskennallinen arvio väestön ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2030. Kulttuuriympäristöihin, maisemaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon liittyvät selvitykset valmistuvat vuoden 2005 alussa. Ympäristöministeriössä järjestettiin neuvottelu selvitysten riittävyydestä.
 3. Järjestettiin maakunnan suunnitteluun liittyvä keskustelutilaisuus.
  Pajulahdessa järjestettiin maakunnan suunnittelua (maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma) koskeva keskustelutilaisuus 11.6.2003.
 4. Tehtiin yhteistyötä Lahden kaupunkiseudun rakennemallityön kanssa.
  Maakuntakaavan ja kaupunkiseudun rakennemallityön selvityksiä ja työvaiheita sovitettiin yhteen. Päijät-Hämeen liitto järjesti seutuhallitukselle ja maakuntahallitukselle yhteisseminaarin 17.11.2003. Seutuhallinto järjesti puolestaan yhteisseminaarin 25.8.2004. Suunnittelutyöhön liittyvät kuntakierrokset tehtiin yhteistyössä rakennemallityön kanssa.
 5. Sovitettiin yhteen Etelä-Suomen maakuntien liittouman aluerakennetavoitteita maakuntakaavatyön kanssa.
  Etelä-Suomen liittouman aluerakennetavoitteet syntyvät seitsemän maakunnanliiton yhteistyönä. Käynnissä on työn kolmas vaihe.
 6. Jatkettiin YVA-työpajatoimintaa
  YVA-työpaja toimii asiantuntija apuna kaavatyön vaikutusten arvioinnin suunnittelussa ja tehtyjen arviointien toteutuksen arvioimisessa. Työpajatoiminta jatkuu läpi kaavaprosessin. Maakuntakaavatyön YVA-työpajatoiminta käynnistettiin 13.5.2003.
  YVA-työpaja kokoontui 23.3.2004 ja aiheena oli silloin valmisteluvaiheen (luonnosvaiheen) eteneminen ja vaiheeseen liittyvä vaikutusten arviointi sekä ympäristöarvot luonnosvaiheessa. Seuraavassa kokouksessa 25.10.2004 perehdyttiin Lahden kaupunkiseudun rakennemalliin ja maakuntakaavan luonnosvaiheen aineistoon, kaavaluonnokseen tehtyyn vaikutusten arviointiin sekä nähtävillä olosta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Kaavaehdotukseen tehtävää vaikutusten arviointia esiteltiin myös kokouksessa.
 7. Parannettiin tiedonsaantimahdollisuuksia internetissä.
  Maakuntakaavan esittelyä ja kansalaisten tiedonsaantia helpottamaan tehtiin nettikartat jo olemassa olevien internetsivujen lisäksi. Kotisivuille laadittiin sekä 8.2.1999 vahvistetusta seutukaavasta että luonnosvaiheen kolmesta kehitysnäkymästä kartat ja tulostettavissa olevat PDF-muotoiset kartat. Päivitettiin kaavatyöhön liittyvät asiakirjat.
 8. Jatkettiin sidosryhmäyhteistyötä.
  Maakuntakaavan valmistelu edellyttää lukuisan määrän neuvotteluja eri sidosryhmien kanssa. Tällaisia ovat alueviranomaisten kuten tiepiirin ja ympäristökeskuksen sekä kuntien kanssa käytävät neuvottelut.
  Järjestettiin maakunnan suunnittelun seminaari Pajulahdessa 11.6.2003. Keväällä 2003 tehtiin kunnissa suunnittelukierros, jossa kartoitettiin kuntien näköpiirissä olleet maankäytön muutospaineet. Keväällä 2004 tehdyn kuntakierroksen aiheena oli puolestaan asumisen mahtuvuustarkastelu ja muun maankäytön tarpeiden tarkentaminen. Järjestettiin neuvottelu ympäristöministeriössä kaavan selvitysten riittävyydestä 29.10.2004. Logistiikka-, työpaikka- ja liikenneasioista neuvoteltiin 11.11.2004. Kylätyöryhmän ja maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen arvottamistyöryhmä MARY:n lisäksi järjestettiin useita muita neuvotteluja.
 9. Viimeisteltiin ”Päijät-Hämeen maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet”.
  Nähtävillä olleeseen aineistoon sisältyi kaavatyön lähtökohdista kuten maakunnan nykytilasta ja kaavatyöhön vaikututtavista säädöksistä ja ohjeistuksesta kertova osa, jossa tekstin lisäksi oli tilasto- ja kartta-aineistosta koostuva liiteosa. Raportti viimeisteltiin ja täydennettiin maakuntavaltuuston 2.12.2003 hyväksymillä Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2003 alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteilla sekä Lahden kaupunkiseudun rakennemallityön keskeisillä periaatelinjauksilla. Raportti sisälsi luonnokset asetettavista maakuntakaavan tavoitteista.
 10. Valmisteltiin kaavaluonnosaineisto.
  Kaavaluonnosten valmistelun pohjaksi liitossa valmisteltiin syksyllä 2003 kolme erilaista maakunnan kehityskuvaa, neljännen laativat paikallisen Dodo-kansalaisjärjestön jäsenet. Niissä Päijät-Hämeen kehitystä peilattiin osana Etelä-Suomea ja erityisesti pääkaupunkiseudulla tapahtuvan kehityksen vaikutuksia Päijät-Hämeeseen.
  Nähtäville laitettavaan aineistoon valmisteltiin kolme erilaiseen väestön kehitysvaihtoehtoon perustuvaa periaatteellista karttaa asumisen ja työpaikkojen sijoittumisesta maakunnan sisällä tapahtuvan kehityksen näkökulmasta. Näihin karttoihin kytkettiin myös suuret periaatteelliset ratkaisut koskien VT 12:n vaihtoehtoisia sijoittumisia, kaupan suuryksikköjä ja logistiikan ratkaisuja. Lahden kaupunkiseudun rakennemallityön kanssa yhteistyössä hahmoteltiin asumisen ja työpaikka-alueiden sijoittumisen periaatteet.
 11. Asetettiin kaavaluonnosaineisto nähtäville 16.8.-10.9.2004 väliseksi ajaksi.
  Maakuntahallituksen käsitteli 21.6.2004 kaavaluonnosaineiston, johon kuuluivat ”Päijät-Hämeen maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet” -luonnos, kolme 1:200 000 mittakaavaisilla kartoilla esitettyä kehitysnäkymää vuoteen 2030. Maakuntahallitus hyväksyi aineiston laitettavaksi nähtäville ja samalla hyväksyttiin Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 lähtökohta-aineistoksi kaavatyölle.Kaavaluonnosaineisto ja rakennemallityö laitettiin yhtä aikaa nähtäville kuntiin ja internetiin elokuun puolivälissä. Muistutusten antamiseen varataan nähtävillä oloaika ja lausuntojen antamiseen 30.9.2004 saakka.
 12. Vietiin maakuntakaavan tavoitteet hyväksyttäväksi valtuustoon 2.12.2004.
  Mielipiteisiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet ja ne hyväksyttiin maakuntahallituksessa 8.11.2004. Samassa kokouksessa päätettiin maakuntavaltuustolle tehtävästä esityksestä kaavan tavoitteiksi. Maakuntahallituksen esitys kaavan tavoitteiksi sisältyi ”Päijät-Hämeen maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet 2.12.2004” -muistioon, jota täydennettiin nähtävillä olon myötä saadulla palautteella. Maakuntavaltuusto hyväksyi tavoitteet 2.12.2004.

EHDOTUSVAIHE 2005

Ehdotusvaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Tarkennetaan työohjelma.
 2. Asetettiin toimikunta,
  jonka tehtävänä oli määrittää, mitä maakuntakaavatasoisia selvityksiä eteläisen kehätien linjauksen esittäminen maakuntakaavassa edellyttää. Toimikunta kokoontui kolme kertaa.
 3. Tehtiin yhteistyötä kuntien kanssa.
  Toteutettiin kolmas kuntakierros 31.1.-1.3.2005 kaikkiin Päijät-Hämeen kuntiin. Kierroksen tarkoituksena oli tarkentaa kahdella aiemmalla kierroksella kirjattuja muutospaineita ja alustavia aluevarauksia ottaen huomioon asumisväljyys ja aluetehokkuus.
 4. Teetettiin selvityksiä
  Hämeen tiepiiri ja Päijät-Hämeen liitto teettivät maakuntakaavan laatimiseen liittyvän selvityksen valtatien 12 parantamisesta nykyisellä paikalla.
 5. Jatkettiin maakuntakaavatyössä tehtäviä selvityksiä
  Saatettiin loppuun Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys ja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Päijät-Hämeen maakuntakaavaprosessissa. Orimattilassa ja Hollolassa olivat käynnissä samaan aikaan Hennan ja Nostavan alueita koskevat yleiskaavatöiden selvitykset ja luonnosvaiheet, joiden kanssa maakuntakaavaratkaisuja sovitettiin yhteen.
 6. Valmisteltiin maakuntakaavakartta
  Kartan laatimisessa käytettiin ArcMap -ohjelmaa ja apuna karttatyöskentelyssä olivat laajat paikkatietoaineistot. Karttatyötä tehtäessä hyödynnettiin mm. luontoselvityksiä, kulttuuri- ja rakennettujen ympäristöjen selvityksiä, YKR-aineistoja ja vahvistettua seutukaavakarttaa.
 7. Laadittiin merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen liiteosa.
 8. Maakuntakaavan käsittely aloitettiin maakuntahallituksessa ja -valtuustossa
  Käsittely aloitettiin osissa, koska kyseessä on niin laaja kokonaisuus. Ensimmäinen käsittely maakuntahallituksen kokouksessa 16.5.2005 keskittyi keskustatoimintojen alueisiin, keskustatoimintojen ja alakeskusten kohdemerkintöihin sekä niitä koskeviin merkintöihin ja määräyksiin. Toinen esillä ollut aihe oli maakuntakaavan tieverkko ja valtatien 12 esittäminen kaavaehdotuksessa. Molemmat kokonaisuudet hyväksyttiin jatkotyön pohjaksi.Maakuntavaltuustolle saatettiin 6.6.2005 maakuntakaavan valmistelutilanne tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2005 ensimmäisen version kaavaehdotuskartasta, merkinnöistä ja määräyksistä, selostuksen sisällysluettelosta ja selostuksen liiteosasta jatkotyön pohjaksi.Kaava-aineiston viimeistelyä jatkettiin ja maakuntahallituksessa 22.8.2005 käsiteltiin kartan painolupaa. Kunnista tuli vielä hallituksen kokouksen jälkeen uusia korjauspyyntöjä, jotka käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 21.9.2005. Maakuntahallitus sai koko nähtäville asetettavan kaavaehdotusaineiston käsiteltäväkseen kokouksessa 17.10.2005, jossa se hyväksyi sen asetettavaksi nähtäville.
 9. Järjestettiin ylimääräinen viranomaisneuvottelu
  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa sovittiin, että ennen kaavan asettamista nähtäville järjestetään ylimääräinen viranomaisneuvottelu. Neuvottelu järjestettiin 11.8.2005 ja siihen kutsuttiin keskeisten viranomaistahojen lisäksi kuntien kaavoituksesta vastaavat. Ympäristöministeriön edustajien kanssa käytiin myös keskusteluja merkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavan hallinnollisista menettelyistä
 10. Asetettiin kaavaehdotus nähtäville
  Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.10.-25.11.2005 välisen ajan. Samalla suurella yleisöllä oli mahdollisuus esittää muistutuksensa kaavasta. Muistutuksia saatiin määräajassa 81 kappaletta. Lausuntoja kaavaehdotuksesta pyydettiin 30.11.2005 mennessä. Viimeinen lausunto saatiin tammikuulla 2006. Kaikkiaan lausuntoja pyydettiin n. 130 taholta, joista lausunnon antoi noin 70. Saaduista lausunnoista kymmenkunta oli sellaista, joissa ei ollut huomautettavaa.

HYVÄKSYMISVAIHE 2006

Hyväksymisvaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Laadittiin lausunnoille ja muistutuksille vastineet.
  Toimistossa laadittiin vastineet lausunnoille ja muistutuksille. Tehtiin yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista aihealueittain ja yhteenveto kaavaan lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtävistä korjauksista.
 2. Järjestettiin toinen varsinainen viranomaisneuvottelu 24.1.2006.
  Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi mm. muistutusten ja lausuntojen huomioon ottaminen ja niiden vaikutukset, osallistumisen ja arvioinnin riittävyys sekä valtakunnallisten ja muiden tavoitteiden saavuttaminen.
 3. Maakuntahallitus käsitteli lausuntojen ja muistutusten vastineet 30.1.2006,
  ja niiden perusteella tarvittavat korjaukset sekä esitti maakuntavaltuustolle Päijät-Hämeen maakuntakaavan hyväksymistä valtatien 12 Launeen linjauksen pohjalta siihen liittyvine maankäytön ratkaisuineen.
 4. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen 20.2.2006 maakuntahallituksen esityksen mukaisena.
  Maakuntavaltuustolle jaettiin painettu kaavakartta ja esiteltiin kaavatyötä sekä käydyn toisen viranomaisneuvottelun lopputulos. Maakuntavaltuuston kokouksen liiteaineistona olivat merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen liiteosa sekä yhteenveto kaavaan tehtävistä korjauksista. Tausta-aineistona toimitettiin valtuustolle vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin sekä yhteenveto muistutuksista ja lausunnoista.Maakuntavaltuusto hyväksyi valtatie 12 ns. kehätien ja siihen liittyvän maankäytön merkittäväksi Launeen vaihtoehdon mukaisesti ja hyväksyi samalla koko maakuntakaavakartan, merkinnät ja määräykset, kaavaselostuksen ja sen liiteosan. Valtuuttaa liiton toimiston tekemään vähäisiä korjauksia ja täydennyksiä kaava-asiakirjoihin saattaa maakuntakaavan vahvistettavaksi ympäristöministeriöön, pyytää ympäristöministeriötä vahvistuspäätöksen yhteydessä kumoamaan 8.2.1999 vahvistetun Päijät-Hämeen kokonaisseutukaavan ja esittää ympäristöministeriölle kaavan vahvistamista mahdollisimman pikaisesti ja saattamista voimaan ja noudatettavaksi heti mahdollisista valituksista huolimatta.
 5. Tiedotettiin hyväksymispäätöksestä.

SEURANTAVAIHE 2006-

Seurantavaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Seurataan kaavan ja asetettujen tavoitteiden toteutumista kuntien kaavoituksen ja muiden alueiden käyttöä koskevien suunnitelmien sopeutumista maakuntakaavaan.
 2. Seurataan kaavan ajantasaisuutta ja muutostarpeita
 3. Tiedotetaan maakuntakaavan toteutumisesta
 4. Laadittiin esimmäinen seurantaraportti ja saatettiin se tiedoksi maakuntavaltuustolle 3.12.2008

MAAKUNTAKAAVA 21014

ALOITUSVAIHE 2009-2010

Aloitusvaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Maakuntakaavan 2006 ajantasaisuuden arviointi käynnistyi syksyllä 2009 Päijät-Hämeen kuntiin tehdyllä kuntakierroksella, jossa kartoitettiin kunnissa esille nousseita muutospaineita voimassa olevaan maakuntakaavaan.
 2. Ajantasaisuuden arviointi koottiin ”Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavan käynnistämispäätöksen tausta-aineisto” –nimiseen muistioon.
 3. Tausta-aineisto aineistosta pyydettiin lausunnot ja kannanotot. Laadittiin yhteenveto saadusta palautteesta.
 4. Palautteen perusteella valmisteltiin maakuntavaltuuston 7.6.2010 päätös, jolla käynnistettiin kaavoitustyö.
 5. Järjestettiin maakuntavaltuustolle 7.9.2010 seminaari, jossa pohdittiin maakuntavaltuuston osallistumista tulevaan kaavatyöhön, saatiin evästystä rakennevaihtoehtojen tarkasteluun ja maakuntakaavan ohjausvaikutukseen. Seminaarin palautteesta koostettiin yhteenveto.
 6. Käynnistettiin lähtökohtien, olemassa olevan tietopohjan, yleistavoitteiden ja kaavoitettavan alueen laajuuden ja asiasisällön määrittely. Laadittiin alustava aikataulu kaavatyölle ja valmisteltiin viranomaisneuvotteluun luonnos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi sekä kuvaus maakunnan suunnittelutilanteesta.
 7. Järjestettiin viranomaisneuvottelu 29.10.2010, jossa olivat mukana ympäristöministeriön edustajat ja keskeiset alueviranomaiset.
 8. Viimeisteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettavaksi nähtäville. Nähtävillä olon yhteydessä kuulutettiin myös kaavatyön vireille tulosta.
 9. Tehtiin korjaukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatujen lausuntojen ja palautteen perusteella. Palautteesta koostettiin yhteenveto. Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 14.2.2011. Hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan sidosryhmille sähköpostilla.
 10. Hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti nähtävillä liiton kotisivuilla ja siihen tehdään työn etenemisen myötä tarpeelliset päivitykset.

LUONNOS- JA TAVOITEVAIHE 2010-2012

Luonnos- ja tavoitevaiheen aikana liiton toimistossa:

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset edustukselliset ryhmät on koottu ja käynnistetty niiden toiminta. Edustuksellisina ryhminä ovat toimineet: maankäytön ohjausryhmä, arviointiryhmä, alue- ja yhdyskuntarakenneryhmä, kaupanryhmä, pohjavedet-ryhmä, luonnonvarojen käyttö-ryhmä, elinkeinoelämän maankäytön tarpeet-ryhmä ja kulttuuriryhmä. Ryhmät jatkavat toimintaansa kaavatyön edetessä. Ryhmien toimintaan osallistuu lukuisa joukko maakunnan eri sidosryhmistä.
 2. Tausta-aineisto on valmisteltu periaatekeskusteluja varten maakuntavaltuuston seminaariin 6.6.2011 ja on käyty keskustelut suurista periaatekysymyksistä (ilmasto- ja energiaohjelma, rakennetarkastelujen johtopäätökset).
 3. Selvityksiä on käynnistetty, ajantasaistettu ja täydennetty. Valmisteluvaiheen aikana valmistuivat mm. seuraavat selvitykset: Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010, päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011, Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012. Maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman 11.6.212. Liikennejärjestelmätyö on käynnissä maakuntakaavatyön rinnalla. Useita selvityksiä on käynnissä.
 4. Vaihtoehtoiset maankäytön tulevaisuuden ratkaisut 2012 on valmisteltu ja arvioitu. Maakuntakaavan mitoitusväestön määrittämisen avuksi on valmisteltu Päijät-Hämeen rakennetarkastelut 2012. Päijät-Hämeen liitossa tehdyissä rakennetarkasteluissa on tarkasteltu kolmea mahdollisimman erilaista ja fiktiivistä rakennevaihtoehtoa vuoteen 2035: 0+, ratamalli ja monikeskusmalli. Näille vaihtoehtoisille malleille on kirjoitettu kuvaukset, joissa valtakunnantason talouskehitys sekä harjoitettu ilmasto- ja ympäristöpolitiikka olivat erilaiset. Tämän myötä väestö- ja työpaikkakehitys sekä Helsingin metropolialueen että Pietarin vaikutuksesta muodostuivat erilaisiksi. Myös satsaukset liikenneverkkoon poikkesivat vaihtoehdoissa toisistaan. Vastaavasti maakunnan osa-alueilla näiden tekijöiden on arvioitu johtavan erilaisiin tilanteisiin väestön ja asumisen, elinkeinojen ja palveluiden sekä yhteyksien ja liikenteen ja ympäristön osalta.
 5. Maakuntavaltuustolle esiteltiin luonnosaineisto 11.6.2012.
 6. Maakuntahallitus päätti luonnosaineiston nähtäville laittamisesta 12.6.2012. Asetettin luonnosaineisto nähtäville (MRA § 30) 1.8.–30.9.2012 väliseksi ajaksi
 7. Kaavaluonnosaineisto on kuulutettu virallisissa lehdissä ja nähtäville asetettu kartta ja selostus. Luonnosvaiheessa on keskitytty keskeisiin periaateratkaisuihin. Kartalla on esitetty nykyiseen lainvoimaiseen maakuntakaavaan kohdistuvat muutospainealueet. Alueiden kuvaukset löytyvät tunnuksen perusteella kaavaselostuksesta. Kaavaselostuksessa tärkeässä roolissa ovat keskeiset periaatekysymykset, joihin on pyydetty ottamaan kantaa.
 8. Lausunnot on pyydetty osallisilta 30.9.2012 mennessä.
 9. Luonnosaineistosta saatu palaute on työstetty yhteenvedoksi ja vastineiksi, jotka on hyväksytty maakuntahallituksessa 12.11.2012.
 10. Maakunnan nykytila ja kehitysnäkymät on koottu Päijät-Hämeen seurantaraporttiin 2009-2012 ja toimitettu maakuntavaltuustolle 3.12.2012.
 11. Alueiden käytön ja mitoituksen tarkemmat tavoitteet on konkretisoitu kaavaehdotuksen pohjaksi.
 12. Tarkemmat tavoitteet kaavaehdotuksen laatimiseksi on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2012. Maakuntakaavan tarkemmat tavoitteet sekä yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet on koottu yhteen asiakirjaan maakuntakaavaluonnoksen selostuksen kanssa.

 

http://www.paijat-hame.fi