MAAKUNNAN KEHITYS – VÄESTÖ

VÄESTÖ -osuus on jaettu kokonaisuuksiin: väestömäärä, sukupuolijakauma, ikärakenne, keski-ikä, väestöomavaraisuus, huoltosuhteet, koulutus, kielet ja kansallisuudet, muuttoliike, tulot sekä Päijät-Häme 1980-2040, jotka aukeavat välilehdiltä.

Päivitetty 13.7.2017

 

 

VÄESTÖ  Päivitetty 11.7.2017

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan väestöllä tarkoitetaan jollakin alueella (esimerkiksi koko maa, maakunta, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuodenvaihteessa 31.12., kuuluvat ko. vuoden väestöön kansalaisuudestaan riippumatta; samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.

Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.

Lähde (viittauspvm 8.2.2017): http://www.stat.fi/til/vamuu/kas.html

 

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 • Väestömäärältään Päijät-Häme sijoittuu Suomen 19 maakunnan joukossa keskikastiin.
 • Vuonna 1995 Päijät-Häme oli väestömäärältään kymmenenneksi suurin maakunta ja vuonna 2016 kahdeksanneksi suurin.
 • Maakuntien väestökehitys oli kahtiajakautunutta, tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 yhdeksässä maakunnassa väestömäärä kasvoi ja kymmenessä väheni. Päijät-Häme sijoittui väkiluvultaan kasvavien maakuntien joukkoon pienimmällä väestön lukumääräisellä kasvulla ja alhaisimmalla väestönkasvuprosentilla.

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 • Reilusti yli puolet suomalaisista asuu Päijät-Hämeen ja sitä ympäröivien kuuden maakunnan alueella.
 • Päijät-Hämettä ympäröi väestömäärällisesti ja väestökehitykseltään kehitykseltään hyvin erilaiset maakunnat.
 • Aikavälillä 1995-2016 Päijät-Hämeessä ja sitä ympäröivissä kuudessa naapurimaakunnassa väestön lukumäärä kasvoi viidessä maakunnassa ja väheni kahdessa. Päijät-Häme kuului kasvavien maakuntien joukkoon pienimmällä kasvuosuudella sekä lukumääräisesti että suhteellisesti mitattuna.
 • Väestömäärältään Päijät-Häme sijoittui naapureidensa joukossa kooltaan keskimmäiseksi.
 • Päijät-Hämettä ympäröivistä maakunnista Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa väestö kasvoi kaikkina vuosina koko tarkasteluajanjakson 1995-2016 ja vastaavasti väestö väheni kaikkina tarkasteluajanjakson vuosina itäisissä naapurimaakunnissa Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä väestökehitys vaihteli kasvun ja tappion välillä.
 • Uudenmaan maakunnan vuotuinen väestönkasvu oli lukumääräisesti vuosina 1996-2002 jopa suurempaa kuin koko maan väestönkasvu. Sama ilmiö toistui jälleen vuosina 2015-2016.

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 • Päijät-Hämeen väestöstä reilusti yli puolet asuu maakunnan keskuksessa Lahdessa. Osuus kasvoi edelleen tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 väestömäärän kasvun sekä Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen myötä. Myös Hollola ja Orimattila kasvattivat hienoisesti osuuttaan maakunnan väestöstä muiden kuntien osuuden pienentyessä.
 • Vuosien 1995-2016 välisenä aikana Päijät-Hämeen väestömäärä kasvoi, vaikkakin vuosittainen kehitys vaihteli ja alun negatiivisen kehityksen jälkeinen pitkä kasvuvaihe kääntyi jälleen negatiiviseksi vuonna 2013, mutta vuonna 2016 väestö jälleen kasvoi hieman.
 • Koko maakunnan väestökehitykseen vaikutti oleellisesti maakuntakeskus Lahden väestökasvu, joka oli huomattavasti suurempaa kuin koko maakunnan väestömäärän kasvu. Lahden väestökasvu kompensoi maakuntatasolla väestöään menettävien kuntien väestön vähentymistä.
 • Aikavälillä 1995-2016 väestömäärä kasvoi ainoastaan kolmessa Päijät-Hämeen kunnassa: Lahdessa, Hollolassa ja Orimattilassa. Muissa kuudessa kunnassa väestö väheni.
 • Vaikka väestön väheneminen näyttäisi määrällisesti kohtuullisen pieneltä joidenkin kuntien osalta, aiheuttaa pienikin väestön väheneminen suhteellisesti suuren väestömenetyksen väestömäärältään jo entuudestaan pienissä kunnissa.

 

 

 

 

  

 

    

KUNTALIITOSKUNNAT LAHTI JA HOLLOLA

 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

 • Päijät-Hämeen seurannan kuntaryhmittelyn alueista Lahden ja Lahden seudun (Asikkala, Hollola, Orimattila) alueella asuu yli 80 % maakunnan väestöstä.
 • Vuosina 1995-2016 maakunnan väestön painopiste siirtyi yhä enemmän väestömääräänsä kasvattaneille Lahden ja Lahden seudun alueille Heinolan ja Muun Päijät-Hämeen alueiden (Hartola, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä) menettäessä väestöä. Erityisen merkittävästi väestö väheni jo entuudestaan pienimmän väestömäärän omaavan Muun Päijät-Hämeen alueella.

 

 

SUKUPUOLIJAKAUMA   Päivitetty 13.7.2017

 Prosentuaalisesti mitattuna sukupuolten väliset erot ovat yleensä melko pieniä, mutta määrälliset erot naisten ja miesten välillä voivat olla alueellisesti merkittäviäkin.

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 • Naisten ja miesten välinen ero kaventui vuosina 1995-2016 sekä Päijät-Hämeessä että koko maassa naisten osuuden väestöstä pienentyessä ja vastaavasti miesten osuuden kasvaessa.
 • Koko maan keskiarvoon verrattuna Päijät-Häme on hyvin naisvaltainen maakunta. Erityisesti yli 50 –vuotiaiden ikäryhmissä naisten osuudet ylittävät koko maan keskiarvon.

 

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 • Miesten osuus väestöstä kasvoi kaikissa maakunnissa Lappia lukuun ottamatta vuosina 1995-2016.
 • Verrattuna muihin maakuntiin, Päijät-Häme on hyvin naisvaltainen maakunta yhdessä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa.
 • Koko maan naisvaltaisimman maakunnan titteliä Päijät-Häme on pitänyt jo vuodesta 2012 lähtien.
 • Maakunnista miesvaltaisimmat maakunnat sijoittuvat Pohjois-Suomeen ja naisvaltaisimmat eteläisimpään Suomeen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 • Päijät-Häme ja sitä ympäröivät naapurimaakunnat ovat naisvaltaisia, vaikkakin kaikissa naisten osuus väestöstä laski ajanjaksolla 1995-2016.

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 • Päijät-Hämeessä, kuten koko maassa, miesten osuus väestöstä kasvoi vuosina 1995-2015, mutta Päijät-Hämeessä miesten osuus kasvoi maan keskiarvoa hitaammin.
 • Koko tarkasteluajanjakson 1995-2015 Päijät-Hämeen naisvaltaisimmissa kunnissa, Lahdessa ja Heinolassa, naisten osuus väestöstä oli koko maan keskiarvoa korkeampi.
 • Naisten osuus väestöstä kasvoi selvästi Hollolassa ja hienoisesti myös Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä, muissa kunnissa miesten osuus väestöstä yleisen kehityksen mukaisesti kasvoi.
 • Vuosia 2000 ja 2001 lukuun ottamatta Kärkölä oli ainoana kuntana koko aikavälin 1995-2015 miesvaltainen.

 

 

     

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

 • Lahdessa naisten osuus laski vuosina 1995-2016 melko voimakkaasti suhteessa muihin seurannan kuntaryhmittelyn alueisiin tarkasteluajanjakson puolivälistä lähtien.
 • Lahti ja Heinola olivat selvästi naisvaltaisia, kun taas Lahden seudulla (Asikkala, Hollola, Orimattila) ja etenkin Muun Päijät-Hämeen alueella (Hartola, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä) sukupuolten välinen ero oli melko pieni. Vuonna 2016 Muu Päijät-Häme muuntui hienoisesti miesvaltaiseksi alueeksi.

 

IKÄRAKENNE

Tilastokeskuksen mukaan iällä tarkoitetaan henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Tieto saadaan väestön keskusrekisteristä. Ikää käytetään myös apumuuttujana. Esim. työvoimaan voivat kuulua vain 15-74 -vuotiaat.

Lähde (viittauspvm 30.3.2017): http://www.stat.fi/meta/kas/ika.html#tab2

Väestön ikärakenteella ja työväestön määrän kehityksellä on laajat vaikutukset kansatalouden ja yhteiskunnan kokonaiskehitykseen. Väestön ikääntymisellä on suorat vaikutukset julkisten kokonaismenojen kasvuun, julkisen talouden vakauteen ja taloudellisen huoltosuhteen tasoon.

Lähde (viittauspvm 30.3.2017): http://www.findikaattori.fi/fi/14#_ga=1.14486455.1684151943.1460974065

 

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 • Vuosina 1995-2016 yleinen kehityssuunta koko Suomessa on iäkkäiden osuuden kasvu sekä lasten ja työikäisten osuuden pieneneminen.
 • Päijät-Hämeessä oli koko maan keskiarvoihin verrattuna keskimääräistä vähemmän alle 15 –vuotiaita lapsia ja 15-64 –vuotiaita työikäisiä, sekä vastaavasti enemmän 65 vuotta täyttäneitä iäkkäitä. Iäkkäiden osuus väestöstä kasvoi Päijät-Hämeessä koko maan keskiarvoa nopeammin.
 • Päijät-Hämeen ikärakenteessa tapahtui muutos vuonna 2004, kun 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä ylitti alle 15 –vuotiaiden osuuden. Koko maassa vastaava muutos tapahtui keskiarvoisesti muutamaa vuotta myöhemmin.
 • Vuoteen 2000 asti Päijät-Hämeessä oli työikäisiä koko maan keskiarvoa enemmän, mutta työikäisten osuus väestöstä pieneni huomattavan nopeasti. Aikavälin viimeisinä vuosina näkyy ns. suurten ikäluokkien siirtyminen 15-64 –vuotiaiden työikäisten ryhmästä 65 vuotta täyttäneiden iäkkäiden ikäryhmään. Aivan viimeisellä viisivuotiskaudella alle 15-vuotiaiden osuuden lasku näyttäisi yleisesti tasaantuneen.
 • Ikäryhmien muutos lukumääräisesti tarkasteltuna antaa hieman erilaisen kuvan Päijät-Hämeestä suhteessa koko maan kehitykseen. Lukumääräisesti tarkasteltuna vuosien 1995-2016 aikana 0-14 –vuotiaiden lasten määrä vähentyi ja 65 vuotta täyttäneiden iäkkäiden määrä kasvoi huomattavasti sekä Päijät-Hämeessä että koko maassa. Sen sijaan 15-64 –vuotiaiden työikäisten määrä pieneni Päijät-Hämeessä, mutta kasvoi koko maassa.

 

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

ALLE 15 –VUOTIAAT LAPSET

 • Lasten eli alle 15 -vuotiaiden osuus väestöstä laski tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 kaikissa maakunnissa. Lasku tasaantui ajanjakson lopulla.
 • Päijät-Hämeessä lasten osuus väestöstä oli alle maan keskiarvon koko aikavälin.

 

   

 

15-64 –VUOTIAAT TYÖIKÄISET

 • Kaikissa maakunnissa 15-64 –vuotiaiden eli työikäisen väestön osuus koko väestöstä laski vuosina 1995-2016.
 • Tarkasteluajanjakson alussa työikäisten osuus väestöstä oli Päijät-Hämeessä toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen ylittäen koko maan keskiarvon. Tämän jälkeen työikäisten osuus väestöstä laski Päijät-Hämeessä moniin muihin maakuntiin verrattuna nopeasti jääden selvästi alle maan keskiarvon. Vuonna 2016 Päijät-Hämeen työikäisten osuus maakunnan väestöstä oli maakunnista seitsemänneksi pienin.

 

    

 

65 VUOTTA TÄYTTÄNEET IÄKKÄÄT

 • 65 vuotta täyttäneiden iäkkäiden osuus väestöstä kasvoi kaikissa Suomen maakunnissa tarkasteluajanjakson 1995-2016 aikana. Voimakkainta osuuden kasvu oli vuodesta 2010 lähtien. Päijät-Hämeessä iäkkäiden osuus väestöstä nousi huomattavasti nopeammin kuin useissa muissa maakunnissa.
 • Lukumääräisesti tarkasteltuna vuosien 1995-2016 välisenä aikana iäkkäiden lukumäärä kasvoi kaikissa maakunnissa. Päijät-Hämeessä iäkkäiden määrän prosentuaalinen kasvu oli toiseksi suurin.

 

 

    

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

ALLE 15 –VUOTIAAT LAPSET

 • Tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 Päijät-Hämeessä ja naapurimaakunnissa kehitys eteni kuten yleisesti Suomessa eli alle 15 –vuotiaiden lasten osuus väestöstä laski.
 • Päijät-Hämeessä lasten osuus väestöstä laski melko jyrkästi verrattuna useisiin naapurimaakuntiin.

 

 

    

 

 

15-64 –VUOTIAAT TYÖIKÄISET

 • Vuosina 1995-2016 Päijät-Hämeessä ja sen naapurimaakunnissa työikäisen väestön eli 15-64 –vuotiaiden osuus koko väestöstä pieneni. Osuuden pieneneminen voimistui erityisesti ajanjakson loppupuolella ns. suurten ikäluokkien siirtyessä työikäisten ikäryhmästä 65 vuotta täyttäneiden iäkkäiden ikäryhmään.
 • Koko tarkasteluajanjakson 1995-2016 tarkasteltavasta seitsikosta Uusimaa oli selvästi työikäisvaltaisin. Vuoteen 2000 asti Päijät-Häme oli selvästi toisena ja osuudeltaan yli maan keskiarvon, tämän jälkeen työikäisten osuus väestöstä laski Päijät-Hämeessä voimakkaasti.

 

 

    

 

 

65 VUOTTA TÄYTTÄNEET IÄKKÄÄT

 • Päijät-Hämeessä ja naapurimaakunnissa kehitys kulki kuten muuallakin maassa eli sekä iäkkäiden osuus väestöstä että lukumäärä kasvoivat merkittävästi. Päijät-Hämeessä iäkkäiden osuus väestöstä kasvoi useisiin naapurimaakuntiin verrattuna huomattavasti nopeammin.

 

 

    

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 • Vuosien 1995-2016 aikana 0-14 –vuotiaiden lasten lukumäärä väheni Päijät-Hämeessä selvästi ja 15-64 –vuotiaiden työikäisten määrä pieneni merkittävästi. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneiden iäkkäiden määrä kasvoi huomattavasti.
 • Päijät-Hämeen ikärakenteessa tapahtui muutos vuonna 2004, kun iäkkäiden osuus ylitti lasten osuuden. Sen jälkeen iäkkäiden osuus väestöstä kasvoi nopeasti.
 • Alle 15 –vuotiaiden määrä pienentyi vuosittain Päijät-Hämeessä koko tarkasteluajanjakson 1995-2016. 15-64 –vuotiaiden määrä puolestaan väheni lähes koko ajanjakson ja etenkin vuodesta 2010 lähtien määrä laski vuosittain voimakkaasti, ns. suuriin ikäluokkiin kuuluvan väestön siirtyessä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmään.

 

 

 

ALLE 15 –VUOTIAAT LAPSET

 • Alle 15 –vuotiaiden osuus kunnan väestöstä laski kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa aikavälillä 1995-2016. Osuuden lasku tasaantui hieman koko maassa ajanjakson lopulla, näin myös Päijät-Hämeessä.
 • Päijät-Hämeessä alle 15 –vuotiaiden lasten osuus väestöstä oli suurin koko tarkasteluajanjakson 1995-2016 Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä. Näissä kunnissa lasten osuus oli Päijät-Hämeen keskiarvoa suurempi, mutta Hollolassa ja Orimattilassa myös koko maan keskiarvoa suurempi.
 • Vuosina 1995-2016 lasten lukumäärä pieneni kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa.
 • Suhteellisesti mitattuna Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä lasten määrä väheni erittäin merkittävästi, näissä kunnissa lasten lukumäärä aikavälillä laski yli puolet vuoteen 1995 verrattuna.

 

 

    

 

15-64 –VUOTIAAT TYÖIKÄISET

 • Tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa 15-64 –vuotiaiden sekä osuus koko väestöstä että lukumäärä pieneni. Osuuden pieneneminen voimistui ajanjakson lopulla ns. suurten ikäluokkien siirtyessä työikäisten ikäryhmästä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmään.
 • Työikäisten osuus väestöstä oli koko tarkasteluajanjakson 1995-2016 suurin Lahdessa. Lukumääräisesti eniten työikäisten määrä väheni Heinolassa, mikä vastasi neljännestä Heinolan työikäisestä väestöstä. Suhteellisesti mitattuna työikäinen väestö väheni eniten Padasjoella, Sysmässä ja Hartolassa, joissa työikäinen väestö supistui kolmanneksella.

 

 

 

    

 

65 VUOTTA TÄYTTÄNEET IÄKKÄÄT

 • Tarkasteluajanjaksolla 1995-2016 Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä ja osuus väestöstä kasvoi merkittävästi. Osuuden kasvu tapahtui erityisesti ajanjakson loppupuolella vuodesta 2010 lähtien.
 • 65 vuotta täyttäneitä oli väestöstä vähiten Hollolassa, jossa vuoteen 2012 saakka 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli koko maan keskiarvoon verrattuna alhaisempi, mutta vuonna 2013 Hollolassa, kuten muissa Päijät-Hämeen kunnissa, oli koko maan keskiarvoa suurempi osuus 65 vuotta täyttäneitä.
 • 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvoi eniten Padasjoella, Sysmässä ja Heinolassa.
 • Hollolassa iäkkäiden määrä yli kaksinkertaistui. Myös Heinolassa ja Lahdessa iäkkäiden suhteellinen kasvu oli suurta.

 

 

    

 

 

KUNTALIITOSKUNNAT

 • Kuntaliitosten yhteydessä pienemmän kunnan ominaispiirteet sulautuvat tilastollisesti suuremman kunnan mukaisiksi, vaikka alueet saattavat olla kehitykseltään ja profiileiltaan hyvin erilaisia.
 • Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoskuntien kehitys vuosina 1995-2014 erosi hieman toisistaan. Hämeenkoskella lasten osuus väestöstä oli selvästi Hollolaa pienempi. Lasten osuus väestöstä Hämeenkoskella oli laskusuunnassa, mutta viimeiset kaksi vuotta ennen kuntaliitosta lasten osuus väestöstä kasvoi, toisin kuin Hollolassa, jossa lasten osuus väestöstä jatkoi pienenemistä. Työikäisten osuus väestöstä oli Hämeenkoskella selvästi Hollolaa pienempi. Hämeenkoskella työikäisten osuus pysyi tasaisena ja jopa nousi vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen alkoi voimakas laskusuunta. Hollolassa sen sijaan työikäisten osuus väestöstä on laskenut jo vuosituhannenvaihteesta alkaen. Hämeenkoskella iäkkäiden osuus väestöstä oli selvästi Hollolaa suurempi, mutta viimeisinä vuosina ero kaventui kun Hollolassa iäkkäiden osuus nousi voimakkaasti.

 

 

 • Lahden ja Nastolan kuntaliitoskuntien kehitys vuosina 1995-2014 oli hieman toisistaan poikkeavaa. Nastolassa lasten osuus väestöstä oli selvästi Lahtea suurempi, mutta lasten osuus laski molemmissa kunnissa lähes identtisesti. Työikäisten osuus väestöstä oli Nastolassa ja Lahdessa lähes yhtä suuri. Nastolassa työikäisiä oli tarkastelujakson 1995-2014 alussa hieman enemmän kuin Lahdessa, mutta aikavälin lopussa Nastolan työikäisten osuus väestöstä laski Lahtea nopeammin, vaikka molemmissa voimakas osuuden lasku alkoi vuodesta 2009 lähtien. Lahdessa iäkkäiden osuus väestöstä oli Nastolaa suurempi, mutta viimeisinä vuosina ero kaventui kun Nastolassa iäkkäiden osuus väestöstä nousi Lahtea nopeammin.

 

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

ALLE 15 –VUOTIAAT LAPSET

 • Kaikilla Päijät-Hämeen seurannan kuntaryhmittelyn alueilla lasten osuus väestöstä pieneni vuosina 1995-2016.
 • Alueista lapsivaltaisin oli selvästi Lahden seutu (Asikkala, Hollola ja Orimattila).
 • Vielä vuonna 1995 lasten osuus väestöstä oli pienin Lahdessa. Muilla alueilla lasten osuus jatkoi laskuaan, mutta Lahdessa vuodesta 2009 lähtien lasten osuus väestöstä pysyi ennallaan ja lasten lukumäärä jopa kasvoi.
 • Heinolassa ja Muun Päijät-Hämeen alueella (Hartola, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä) lasten osuus väestöstä pieneni aikavälillä voimakkaasti.

 

 

15-64 –VUOTIAAT TYÖIKÄISET

 • Kaikilla Päijät-Hämeen seurannan kuntaryhmittelyn alueilla työikäisten osuus väestöstä laski vuosina 1995-2016.
 • Työikäisten osuus väestöstä oli koko ajanjakson suurin Lahdessa ja pienin Muun Päijät-Hämeen alueella.

 

 

 

65 VUOTTA TÄYTTÄNEET IÄKKÄÄT

 • Kaikilla Päijät-Hämeen seurannan kuntaryhmittelyn alueilla iäkkäiden osuus väestöstä kasvoi vuosina 1995-2016, kasvu oli suurinta tarkasteluajanjakson viimeisinä vuosina.

 

 

KESKI-IKÄ

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Tieto saadaan väestön keskusrekisteristä. Keski-ikä saadaan laskemalla yhteen kaikkien henkilöiden  iät, jonka jälkeen summa jaetaan näiden henkilöiden määrällä. Koska ikänä käytetään täytettyja ikävuosia tapahtuma-ajankohtana, se ei ole tarkka ikä. Tämän vuoksi keski-ikää laskettaessa on oletettu, etta henkilöt olivat keskimäärin x+0,5-vuotiaita tapahtuma-ajankohtana.

Lähde (viittauspvm 21.9.2017): http://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/ika.html#tab1 ja http://www.stat.fi/meta/kas/ika.html#tab2

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 • Alueellisten keski-ikäerojen taustalla on alueen ikärakenne. Väestön keski-ikä nousi kaikissa maakunnissa vuosina 1995-2016 ja samalla myös maakuntien väliset erot väestön keski-iässä kasvoivat.
 • Päijät-Hämeen väestön keski-ikä oli vuosien 1995-2016 aikana koko maan keskiarvoa korkeampi. Miesten keski-ikä oli maakuntien välisen vertailun perusteella lähes keskitasoa ja naisten keski-ikäsijoitus hieman Päijät-Hämeen miehiä korkeampi. Päijät-Hämeessä väestön keski-ikä nousi useita maakuntia nopeammin.

 

 

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 • Päijät-Hämeessä ja sitä ympäröivissä naapurimaakunnissa kehitys vuosina 1995-2015 oli vastaavaa kuin muissakin Suomen maakunnissa eli väestön keski-ikä nousi ja samalla maakuntien väliset erot väestön keski-iässä kasvoivat.

 

 

 

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 • Väestön keski-ikä oli Päijät-Hämeessä vuosina 1995-2016 koko maan keskiarvoa korkeampi.
 • Keski-ikä nousi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja samalla myös kuntien väliset erot väestön keski-iässä kasvoivat. Vuonna 1995 keski-iältään korkeimman Sysmä ja alhaisimman Hollola ero oli 7,5 vuotta, vuonna 2016 väestön keski-iältään edelleen korkeimman Sysmän ja alhaisimpien Hollolan ja Lahden välinen keski-ikäero oli jo 10,2 vuotta.
 • Päijät-Hämeen kunnista alhaisin keski-ikä oli vuosina 1995-2015 Hollolassa, ero muihin kuntiin kuitenkin kaventui. Vielä vuonna 1995 Hollolassa keski-ikä oli selvästi alhaisin Päijät-Hämeen kunnista ja sen myös reilusti alle maan keskiarvon, mutta vuonna 2013 Hollolan keski-ikä nousi jo koko maan keskiarvon yläpuolelle ja saavutti saman keski-iän kuin Lahdessa.
 • Lahdessa ja Orimattilassa keski-ikä nousi Päijät-Hämeen kunnista vähiten. Eniten keski-ikä nousi Padasjoella sekä myös Hartolassa, Sysmässä ja Heinolassa.
 • Keski-iän kasvun ero oli naisten ja miesten välillä suurin Kärkölässä ja Sysmässä. Niissä miesten keski-ikä nousi selvästi nopeammin kuin naisten.

 

 

 

 

 

    

 

VÄESTÖOMAVARAISUUS

Väestöomavaraisuudella tarkoitetaan syntyneiden ja kuolleiden välistä suhdetta (syntyneet/kuolleet=väestöomavaraisuus). Arvon pudotessa alle yhden omavaraisuus on negatiivinen eli kuolleita on enemmän kuin syntyneitä.

 

LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta (syntyneet – kuolleet = luonnollinen väestönlisäys).

Lähde (viittauspvm 9.10.2017): http://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/syntyneet_enemm.html

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 • Päijät-Hämeen luonnollinen väestönlisäys oli lähes koko ajanjakson 1995-2016 negatiivinen tai nollan tuntumassa.
 • Syntyneiden osuus väestöstä oli Päijät-Hämeessä koko maata hieman alhaisempi ja kuolleiden osuus väestöstä koko maata korkeampi.
 • Väestöomavaraisuus oli Päijät-Hämeessä negatiivinen vuodesta 2007 lähtien. Syntyneiden osuuden laskiessa väestöomavaraisuus laski myös koko maassa vuodesta 2009 lähtien muuttuen negatiiviseksi vuonna 2016.

 

 

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 • Väestöomavaraisuus laski kaikissa maakunnissa aikavälillä 1995-2016. Päijät-Hämeen väestöomavaraisuus on laskenut nopeammin kuin useissa muissa maakunnissa.
 • Erot väestöomavaraisuudessa olivat maakuntien välillä suuria.

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 • Väestöomavaraisuus (=syntyneet/kuolleet) laski sekä Päijät-Hämeessä että naapurimaakunnissa aikavälillä 1995-2016, kun syntyneiden osuus väestöstä laski ja kuolleiden osuus kasvoi tai pysyi lähes ennallaan.
 • Päijät-Hämeen väestöomavaraisuus laski naapurimaakuntia enemmän tarkasteluajanjaksolla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 

 

 

KUNTALIITOSKUNNAT

 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

 

 

HUOLTOSUHTEET päivitetty 26.4.2018

 

Huoltosuhteiden laskennassa käytetty ikäryhmittely:

Lapset = 0-14 –vuotiaat

Työikäiset = 15-64 –vuotiaat

Vanhukset = 65 vuotta täyttäneet

 

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE =
(0 – 14 -VUOTIAAT + 65 VUOTTA TÄYTTÄNEET) / 15 – 64 -VUOTIAAT
Ilmoittaa kuinka monta ei-työikäistä eli ”huollettavaa” on yhtä työikäistä kohti.

 

LAPSIHUOLTOSUHDE =
0 – 14 -VUOTIAAT / 15 – 64 -VUOTIAAT
Ilmoittaa montako ”huollettavaa” lasta on yhtä työikäistä kohti.

 

VANHUSHUOLTOSUHDE =
65 VUOTTA TÄYTTÄNEET / 15 – 64 -VUOTIAAT
Ilmoittaa montako ”huollettavaa” 65 vuotta täyttänyttä on yhtä työikäistä kohti.

 

Työikäisten (15–64 -vuotiaat) määrä perustuu ainoastaan väestön ikärakenteeseen eikä siten kuvaa työvoiman todellista määrää alueella, sillä

 • harva 15–18 -vuotias on Suomessa nykyisin vielä työelämässä,
 • keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmän mukaan vuonna 2011 oli

60,5 vuotta eli huomattavasti alhaisempi kuin demografisen huoltosuhteen laskentakaavassa käytetty 64 vuoden raja.

 • läheskään kaikki työikäiset (15–64 -vuotiaat) eivät ole työssäkäyvää väestöä vaan

joukkoon kuuluu työttömiä, opiskelijoita/koululaisia, eläkeläisiä ja muita työvoiman ulkopuolisia

Lähde (Viittauspvm 30.11.2016): http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/Lists/links/Attachments/40/Demografinen%20ja%20taloudellinen%20huoltosuhde.pdf

 

 

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 • Päijät-Hämeessä, kuten Suomessa yleisesti, demografinen eli väestöllinen huoltosuhde heikkeni lasten ja eläkeläisten yhteenlasketun määrän kasvaessa suhteessa työikäisiin aikavälillä 1995–2016. Päijät-Hämeen väestöllinen huoltosuhde oli tarkasteluajanjakson alussa vielä maan keskiarvon tasolla, mutta nousi vuosituhannen vaihteen jälkeen huomattavasti maan keskiarvoa korkeammaksi.
 • Lapsihuoltosuhde laski lasten (0–14 –vuotiaat) lukumäärän pienentyessä suhteessa työikäiseen väestöön (15–64 –vuotiaat).
 • Vanhushuoltosuhde puolestaan nousi vanhusten (yli 64 vuotiaat) lukumäärän kasvaessa huomattavasti suhteessa työikäisiin (15–64 –vuotiaat).

 

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 • Vielä vuonna 1995 Päijät-Hämeen väestöllinen huoltosuhde oli matala, toisiksi alin Uudenmaan jälkeen ja alle koko maan keskiarvon, suuren työikäisten määrän vuoksi. Vuoteen 2016 mennessä Päijät-Hämeen väestöllinen huoltosuhde kuitenkin heikentyi merkittävästi verrattuna moniin muihin maakuntiin.
 • Väestöllisen huoltosuhteen erot maakuntien välillä kasvoivat vuosina 1995-2016.
 • Päijät-Hämeen vanhushuoltosuhde nousi useita muita maakuntia nopeammin.

 

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

 

 

 

 

 

 

Lapsihuoltosuhde

 

 

 

Vanhushuoltosuhde

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

 

 

 

Lapsihuoltosuhde

 

 

 

 

 

Vanhushuoltosuhde

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 • Aikavälillä 1995-2016 jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa lapsihuoltosuhde laski ja vanhushuoltosuhde kasvoi huomattavasti.
 • Päijät-Hämeen kuntien väliset erot väestöllisessä huoltosuhteessa olivat huomattavat ja tarkasteluajanjakson aikana erot kasvoivat entisestään.
 • Ajanjakson alussa Lahdessa, Heinolassa ja Hollolassa väestöllinen huoltosuhde oli koko maan keskiarvoa alhaisempi, vuoteen 2016 mennessä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa huoltosuhde ylitti koko maan keskiarvon.

 

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

 

 

 

 

 

Lapsihuoltosuhde

 

 

 

 

 

 

Vanhushuoltosuhde

 

 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

Lapsihuoltosuhde

Vanhushuoltosuhde

KUNTALIITOSKUNNAT

 

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

 

 

 

 

Lapsihuoltosuhde

 

 

Vanhushuoltosuhde

 

päivitetty 4.7.2018

KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEET 17-24 –VUOTIAAT

Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 – 24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka kyseisenä vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lähde: Sotkanet.fi https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3219 Viittauspäivä 14.6.2018

 

VÄHINTÄÄN TOISEN ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEET

Toisen asteen tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneita. Tässä sisältää myös erikoisammattitutkinnot.

Lähde: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/Kuntien_avainluvut__2017/kuntien_avainluvut_2017_aikasarja.px/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2 (viittauspäivä 11.6.2018)

 

KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEET

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin luetaan alimman korkea-asteen, alemman ja ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakouluasteen tutkinnon suorittaneet.

Lähde: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/Kuntien_avainluvut__2017/kuntien_avainluvut_2017_aikasarja.px/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2 (viittauspäivä 11.6.2018)

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

 

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

 

 

 

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

päivitetty 4.7.2018

KIELI

Tilastokeskuksen tieto kielestä perustuu väestötietojärjestelmään. Samalla kun vanhemmat ilmoittavat syntyneelle lapselle rekisteriin nimen, he ilmoittavat lapsen kielen. Kieli säilyy samana väestötietojärjestelmässä, ellei sitä erikseen muuteta. Lähde (viittauspvm 6.6.2018): http://tilastokeskus.fi/meta/kas/index.html?K

 

KANSALLISUUS

Kansalaisuudella tarkoitetaan Tilastokeskuksen mukaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansalaisuus (kansalaisuuslaki 2003/359 ja kansalaisuusasetus 1985/699). Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suomen, hän on tilastoissa Suomen kansalaisena. Jos Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella on useita ulkomaiden kansalaisuuksia, hän on rekisterissä ja tilastoissa sen maan kansalaisena, jonka passilla hän on maahan tullut.

Lähde (viittauspvm 6.6.2018): http://tilastokeskus.fi/meta/kas/kansalaisuus.html#tab1

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

 

 

päivitetty 4.7.2018

MUUTTOLIIKE

PÄIJÄT-HÄME

TULOT

Valtionveronalaisilla tuloilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen mukaan vuoden aikana vähintään 2 euroa ansio- tai pääomatuloja saaneiden luonnollisten henkilöiden tuloja. Mediaanitulo tarkoittaa tulonsaajajoukon keskimmäisen tulonsaajan tuloa.

Lähde: https://www.stat.fi/meta/kas/index.html (Viittauspäivä 13.6.2018)

SUOMI JA PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄME SUOMESSA

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

PÄIJÄT-HÄME JA SEN KUNNAT

PÄIJÄT-HÄME

LAHTI

HEINOLA

 

LAHDEN SEUTU

 

MUU PÄIJÄT-HÄME