Väitös: Kansainväliset organisaatiot maakuntien väylänä Itämeri-yhteistyöhön

Maija Väkeväinen - 17.08.2018

Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Marko Mälly (FM, YTM) väittelee Tampereella 30.8.2018.

International Cooperation Organizations of Regional Governments (ICORGs) in the Multi-Level Governance (MLG) System of the Baltic Sea Macro-Region : A Q Methodological Study
(Aluetason hallitusten kansainväliset yhteistyöorganisaatiot Itämeren makroalueen monitasoisessa hallintojärjestelmässä : Q-metodologinen tutkimus)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen politiikan alaan ja vastaväittäjänä on professori Stefan Gänzle (Agderin yliopisto, Norja).

Itämeren piirissä toimii useita kansainvälisiä yhteistyöorganisaatioita, jotka edustavat maakuntia, tekevät jäsenalueidensa kansainvälistä edunvalvontaa ja edistävät niiden kansainvälistymistä.  Useat suomalaiset maakunnat ja pohjoissaksalaiset osavaltiot osallistuvat jäseninä näiden yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Väitöstutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa näiden organisaatioiden roolia Itämeren alueen monitasoisessa hallintojärjestelmässä eli suhteessa muihin toimijoihin Itämeren piirissä (mm. Euroopan unioni, Itämeren maat ja niiden väliset yhteistyöorganisaatiot sekä kaupungit ja kunnat). Samalla kriittisen tarkastelun kohteena oli kolme keskeistä politiikan välinettä: kumppanuusperiaate, EU:n Itämeri-strategia ja Euroopan aluekehittämisen seurantaverkoston (ESPON) käsikirja alueellista hallintajärjestelmää varten.

Tulokset osoittivat, että nykyistä Itämeren alueen monitasoista hallintojärjestelmää voi luonnehtia melko valtiokeskeiseksi ja ylhäältä alaspäin ohjatuksi. Monitasoinen hallintojärjestelmä ei toimi optimaalisesti näiden kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden eikä niiden jäsenalueiden näkökulmasta. Väitöstutkimus osoitti myös, että erityisesti alueiden ja kansallisten ministeriöiden välisessä toimintakulttuurissa on suuria eroja Saksan ja Suomen välillä. Yhteistoiminta ja tiedonvaihto Saksassa, osavaltioiden kesken sekä osavaltioiden ja liittovaltion ministeriöiden välillä, on huomattavasti avoimempaa, kehittyneempää ja tiiviimpää verrattuna vastaavaan suomalaiseen hallintokulttuuriin maakunnissa ja suhteessa ministeriöihin. Käynnissä oleva Suomen sosiaali-, terveyspalvelu- ja maakuntauudistus tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin siitä, kuinka muutos poliittisessa ja perustuslaillisessa viitekehyksessä voisi vahvistaa maakuntien toimintamahdollisuuksia näissä yhteistyöorganisaatioissa sekä parantaa yhteistoimintaa EU:n, kansallisen tason, Itämeren makroalueen sekä alue- ja paikallistasojen toimijoiden kanssa.

Yhteistyöorganisaatioiden sihteeristöjen sekä suomalaisten maakuntien ja pohjoissaksalaisten osavaltioiden edustajien haastattelujen perusteella nousi esiin neljä osa-aluetta, joihin yhteistyöorganisaatioiden tulisi ensisijaisesti keskittyä: niiden tulisi osallistua tiiviimmin EU:n Itämeri-strategian toteuttamiseen ja päätöksentekoon, lisätä projektitoimintaansa, tukea jäsenalueidensa edunvalvontaa sekä nostaa esiin jäsenalueidensa vahvuuksia. Väitöstutkimus osoitti myös, että nämä kansainväliset yhteistyöorganisaatiot kohtaavat useita haasteita. Ne eivät ole vielä täysin sopeutuneet Itämeren alueen muuttuvaan toimintaympäristöön eivätkä EU:n nykyisiin politiikan välineisiin ja prosesseihin. Väitöstutkimus toi esiin näkemyksiä yhteistyöorganisaatioiden toimintaan liittyvistä ongelmista: näkyvyydessä ja sitoutumisessa viestintään; makroalueellisessa koordinaatiossa ja yhteistyössä kansallisen tason yhteistyöorganisaatioiden kanssa; EU:n rahoitusvälineiden hyödyntämisessä; maantieteellisessä edustavuudessa ja poliittisen ulottuvuuden vahvistamisessa sekä voimavarojen tehokkaammassa käytössä.

Tutkimuksen eräänä lopputuotteena on väitöskirjan loppuosaan kirjatut politiikkasuositukset aluetason kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden työn jatkokehittämisen tueksi.

Tampereen yliopiston tiedote väitöstilaisuudesta

Marko Mälly toimii Päijät-Hämeen liitossa kansainvälisten asioiden erityisasiantuntijana.
marko.mally(a)paijat-hame.fi  @marko_mally