Korjattu maakuntakaavaehdotus hyväksyttäväksi maakuntavaltuustoon

Maija Väkeväinen - 14.11.2016

Virkamiesten kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä valmisteltu maakuntakaava olisi hyvä saada nyt maaliin, jotta kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeät hankkeet pääsevät etenemään, totesi maakuntahallituksen ja maankäytön ohjausryhmän puheenjohtaja Jari Salonen.

Kaavavalmistelu on pitkä prosessi. Kuva maakuntavaltuuston kokouksesta joulukuussa 2015.  maakuntajohtaja Jari Parkkonen, erityisasiantuntija Tapio Ojanen ja maakuntavaltuuston aiempi pj. Eero Vainio

Kaavavalmistelu on pitkä prosessi. Kuva maakuntavaltuuston kokouksesta joulukuussa 2015. maakuntajohtaja Jari Parkkonen, erityisasiantuntija Tapio Ojanen ja maakuntavaltuuston aiempi pj. Eero Vainio

Maakuntahallitus hyväksyi tänään maakuntakaavaehdotuksen palautteeseen laaditut vastineet ja toimenpiteet niiden johdosta.  Hyväksytyt vastineet käsiteltiin yhteenvedossa, jossa oli myös viime vuoden alkukesällä saatu palaute. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle kaavan hyväksymistä  2.12.2016 pidettävässä kokouksessa.

Päijät-Hämeen uudessa kokonaismaakuntakaavassa uudistettiin vähittäiskaupan ratkaisut vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja ympäristöministeriön ohjeistusta. Maakunnan keskusten ja kylien määrittely oli tarpeen kaupan ratkaisua varten. Kaava luo kunnille mahdollisuudet tukea keskuksia ympäröivällä maankäytöllä keskusten elinvoimaa.

Tuulivoimaa koskeva ratkaisu on hioutunut selvitysten ja palautteen perusteella. Tärkeää kaikkien kannalta oli määritellä, mikä on seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista, jota varten maakuntakaavassa tulee olla esitettynä soveliaat alueet. Seudullisesti merkittävän tuulipuiston raja on tiukempi lähellä kaupunkiseutuja, missä se on kuusi tuulivoimalayksikköä. Ulompana raja on kymmenen tuulivoimayksikköä. Näitä määrältään pienempien tuulipuistojen toteuttamisen mahdollistaminen on kokonaan kunnan omassa harkinnassa. Maakuntakaavaan on esitetty yhteensä kuusi seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa mahdollistavaa aluetta.

Moottoriurheilua ja ampumaratojen koskeneen selvityksen pohjalta valikoitui seudullisesti merkittävinä kaavaan molempia kuusi kappaletta. Monien vaiheiden jälkeen päädyttiin esittämään Hälvälän puolustusvoimien käytössä vielä näillä näkymin vuoteen 2035 oleva harjoitusalue ja vuoteen 2024 käytössä olevat ampumaradat maakuntakaavaan. Puolustusvoimien ampumaradat yhdessä Lahden ampumaseuran haulikkoradan kanssa muodostavat kokonaisuuden, jossa on paljon kehittämispotentiaalia, kunhan vain melu- sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskit saadaan hallintaan.

Pohjavesien turvaaminen oli muutenkin yksi kaavatyön painopiste. Viranomaisten edellyttämät pohjavesialueiden rajaukset päivitettiin. Pohjavesialueille sijoittuvien työpaikka-alueiden sekä teollisuus- ja varastoalueiden tilanne selvitettiin. Vielä toteutumattomille alueille haettiin vähemmän riskejä sisältävää maankäyttöä. Pohjavesialueiden ulkopuolisten teollisuus- ja varastoalueiden määrää saatiin lisättyä.

Liikenneverkossa valtateiden 12 ja 24 osalta ratkaisut eroavat nykyisestä vuonna 2008 vahvistetusta maakuntakaavasta. Valtatien 12 uusi linjaus esitetään Uusikylä – Tillola välin yleissuunnitelman mukaisesti. Valtatien 24 osuus Karistosta Vääksyyn on esitetty merkittävästi parannettavana ja Kalliolan kohdalle varaudutaan vaihtoehtoisella linjauksella pidemmän tähtäyksen tarpeisiin.

Virkistys-, luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoihin liittyvät alueet kokivat lähinnä päivityksen niin kuin maakuntavaltuuston käynnistyspäätöksessä määriteltiin. Maakuntakaavassa tarkistettiin myös kehittämisen kannalta tärkeät alueet. Näistä yksi mielenkiintoisimmista on Orimattilan kaupungin uusi kaupunginosa Henna.

Maakuntahallituksen kokouksen jälkeen puheenjohtaja Jari Salonen puhkui tyytyväisyyttä ja hän kiitti niin virkamiesten valmistelua kuin päättäjiäkin hyvästä yhteistyöstä vaikeasti yhteensovitettavien maankäytön ratkaisujen löytämisestä.

Kaava-asiakirjat ja hyväksytty palautteen yhteenveto, joka sisältää vastineet ja toimenpiteet, ovat nähtävissä liiton kotisivuilla osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/maakuntakaava-2014-valmistelussa/.

Lisätietoja

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi
Erityisasiantuntija Tapio Ojanen 044 3719459, tapio.ojanen@paijat-hame.fi
Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen 044 7747060, mirja.karila-reponen@paijat-hame.fi