Maakuntahallituksen päätöksiä 5.10.2015

Maija Väkeväinen - 05.10.2015

MAAKUNTAHALLITUS PUOLTAA ETELÄISEN KEHÄTIEN TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISTÄ

Maakunnan tärkein infrahanke Lahden eteläinen kehätie on tiesuunnitelman lausuntovaiheessa. Maakuntahallitus pitää tiesuunnitelmaa hyvin tehtynä ja puoltaa sen hyväksymistä. Tiesuunnitelmaan on haettu yleissuunnitelmaan nähden joitakin kevennettyjä ratkaisuja kustannusten säästämiseksi. Maakuntahallitus pitää säästöjä perusteltuina, koska ne edesauttavat kehätien toteutumista nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen eduskunnalla on suunnittelun osalta edellytykset päättää tien rakentamisesta. Maakunnan toimijoiden ja tieviranomaisten tulee edistää rakentamispäätöksen syntymistä.

Kehätie toteuttaa kansallisia tavoitteita parantamalla valtakunnan tieverkon toimivuutta ja Suomen teollisuuden kilpailukykyä. Tien toteuttaminen on myös erittäin tärkeää Lahden seudun kehityksen ja elinkeinoelämän kannalta.

Maakuntahallitukselle esitettiin tiesuunnitelmasta laadittu video.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapio Ojanen, puh. 044 371 9459.

LAUSUNTO MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa lakiluonnoksesta, mutta se toivoo, että kaikilla viranomaisosapuolilla olisi aikaa valmistella vuorovaikutteisesti viranomaisyhteistyön kehittämistä ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Uudet menettelyt maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan lainvoimaiseksi saattamisessa edellyttävät vielä paljon käytännön viranomaisyhteistyötä, että lakimuutoksen tavoitteet toteutuvat.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 VALMISTELU

Maakunnan elinvoiman lisääminen on Päijät-Hämeen liiton toiminnan päätavoitteita. Sen lisäksi työtä ohjaavat maakuntasuunnitelmassa määritellyt linjaukset:

  • elinvoiman lisääminen
  • kehittyvillä markkinoilla osaajana
  • Venäjän ja Pietarin potentiaali
  • vapaa-ajan ja hyvinvointiliiketoiminta
  • luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
  • sosiaalinen osallisuus
  • toiminnan tehokkuus

Talousarvioluonnos on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa 0,5 % (9 700 €). Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi on arvioitu 0,5 – 1,0 %.

Lisäksi maakuntahallitus antoi toimivalle johdolle valtuudet aloittaa neuvottelut verkkotietokeskuksen lopettamiseksi sekä muun toiminnan resurssien uudelleen suuntaamisesta liiton toiminnan kannalta oikeisiin tehtäviin.

LAUSUNNOT MAAKUNTAKAAVASTA

Maakuntahallitus sai maakuntakaavasta tiedokseen muistutukset ja lausunnot, jotka merkittiin tiedoksi. Vastaukset lausuntoihin valmistuvat seuraavan maakuntahallituksen kokoukseen 16.11.2015. Puheenjohtaja Jari Salonen kertoo maakuntahallituksen evästäneen, että valmisteltaisiin tiedote, jossa avataan tuulivoimaloiden rakentamista koskevia lakeja ja säännöksiä maakuntakaavan osalta.

Lisätietoja

Jari Paakkunainen
hallintojohtaja puh. 044 3719 455  jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi