Päijät-Hämeen kuntien kannanotto hankintalain muutoksiin

Juha Hertsi - 31.03.2016

Valmistelussa oleva hankintalainsäädännön kokonaisuudistus tavoittelee hankintamenettelyjen yksinkertaistamista, mutta suunnitteilla olevat muutokset rajoittaisivat ja käytännössä estäisivät sidosyksiköiden toimintaa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi ei lisää omaa sääntelyä EU:sta tulevaan lainsäädäntöön. Suomen edun mukaista ei ole lakihankkeissa rakentaa uutta Suomi-sääntelyä EU:sta tulevan lainsäädännön päälle tuntematta seurauksia yhteiskunnan palveluille ja kustannuksille.

SIDOSYKSIKKÖJEN PIENI LIIKKUMAVARA TUO MERKITTÄVIÄ ONGELMIA

Hankintadirektiivin 12 artiklassa säädetään sidosyksikön toiminnan kohdistumisen vaatimus siten, että 80 % sidosyksiköksi määritellyn toimijan toiminnoista tulee kohdistua siihen määräysvaltaa käyttävään tahoon.  Sallittu ulosmyynti on enintään 20 %. Valmistelussa on korostunut linjaukset pienemmän liikkumavaran käyttämisestä.

Moni kunnallinen yhtiö hoitaa säädösperusteisia tehtäviä ja toissijaisia vastuutehtäviä palveluiden tuottamisessa. Kunnalliset yhtiöt tuottavat markkinaehtoista palvelua tilanteissa, joissa markkinaehtoista toimintaa ei ole tai markkinoiden rakenne ei takaa riittävää palvelua kuntien tai maakuntien alueelle asukkaille tai sidosryhmille.

Päijät-Hämeen kuntayhtiöitä omistavat kunnat esittävät, että valmisteluryhmän mietinnössä käsiteltyä sidosyksikön joustovaraa käytetään direktiivin maksimimäärän mukaisesti niin EU- kuin kansallisissakin menettelyissä.

Mahdolliset tiukemmat tulkinnat tulee siirtää ratkaistavaksi aluehallinnon uudistuksen jälkeiseen aikaan.

 

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntajohtajat