Tukirahoitettujen hankintojen euromääräisten raja-arvojen ohjeet muuttuivat

Juha Hertsi - 06.04.2017

Uudessa hankintalaissa nousseen kansallisen kynnysarvon myötä nostetaan raja-arvoja raportointivaatimuksista Päijät-Hämeen liiton osarahoittamissa EAKR-, AIKO- ja makera-hankkeissa.

Kaikissa hankinnoissa on noudatettava syrjimättömyyden, avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita sekä pystyttävä osoittamaan hankintahinnan kohtuullisuus hankinnan suuruudesta riippumatta.

Euromääräiset rajat ovat arvonlisäverottoman summan perusteella.

Alle 2000€ (ennen 1000€): Hankintahinnan on oltava kohtuullinen ja todennettavissa vaivatta vertailemalla yleistä  hintatasoa. Ei ole tarvetta dokumentoida hankintaperusteita.

2000-10 000€ (ennen 1000-4000€): Hankinnasta riippuen riittää esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse pyydetyt tarjoukset 3-5  kpl tai jossain tapauksissa hintojen vertailu internetissä. Vastaukset dokumentoidaan ja niiden pohjalta tehdään hintavertailumuistio, josta selviää perusteet hankinnalle. Suorahankinnasta tehdään kirjallinen ja perusteltu päätös.

Yli 10 000€ – alle 60 000€ (ennen yli 4000€ – alle 30 000€):  Hankinnat ilmoitetaan hankintaselvityslomakkeella. Kirjallinen tarjouspyyntömenettely. Hankitaan kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään 3-5 dokumentoitavaa tarjousta, joissa tulee olla kaikki hankinnan kannalta merkitykselliset tiedot. Tarjouksista tehdään selvä vertailu ja valinta tehdään aina kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteella Huom! Kokonaistaloudellisen edullisuuden uusi määritelmä . Tehdään valintapäätös tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien pohjalta.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on 60 000 € (alv 0%): Hankintalain (1397/2016) mukainen menettely. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen. Hankintailmoitus on toimitettava julkaistavaksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnasta toimitetaan maksatushakemuksen mukana hankintaselvityslomakkeen liitteenä kopiot seuraavista hankinta-asiakirjoista: HILMA-ilmoitus, tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailupöytäkirja, hankintapöytäkirja tai -päätös, hankintasopimus ja voittanut tarjous.

Lisätiedot:

http://www.hankinnat.fi/fi/mika-julkinen-hankinta/hankintojen-periaatteet