Tuulivoima puhuttaa Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 05.10.2015

Päijät-Hämeen maakuntakaavan ehdotusvaiheen aineisto oli kesän aikana nähtävillä. Pyydettyjä lausuntoja saatiin noin yhdeksänkymmentä ja muistutuksia yli 120. Asukkailta ja yhteisöiltä saaduissa muistutuksissa suosituimmaksi aiheeksi nousi tuulivoima.

Tuulivoima-alueita vastustettiin mm. melun, välkkeen, maisemahaitan ja kiinteistöjen arvonalentumisen takia. Suurin osa vastustuksesta kohdistui Pohjois-Päijät-Hämeen tuulivoima-alueisiin. Myös osa kunnista vastusti joitakin tai kaikkia alueellaan olevia tuulivoima-alueita.

Monissa lausunnoissa ja muistutuksissa maakuntakaavan tuulivoima-alueiden merkitys oli ymmärretty väärin. Tässä on yhteenveto siitä, mitä maakuntakaavan tuulivoimalinjaukset tulevat vahvistuessaan tarkoittamaan:

• Maakuntakaavassa ratkaistaan merkitykseltään seudulliset tuulivoima-alueet, jotka ovat kaupunkiseudulla vähintään 6 tuulivoimalan ja maaseudulla vähintään 10 tuulivoimalan kokoisia. Pienillä tuulivoima-alueilla voi olla merkittäviä paikallisia vaikutuksia, mutta se ei tee niistä välttämättä seudullisia.

• Tuulivoima-alueen merkintä maakuntakaavassa tarkoittaa, että kunta saa myöntää kyseiselle alueelle luvan merkitykseltään seudulliselle tuulivoimasuunnitelmalle. Ilman merkintää kunnan päätösvalta koskee vain merkitykseltään paikallisia alle 10/6 tuulivoimalan suunnitelmia.

• Tuulivoima-alueen merkintä maakuntakaavassa ei velvoita kuntaa myöntämään lupaa tuulivoimalle. Kunta voi myös hyväksyä maakuntakaavan tuulivoima-alueelle pienemmän merkitykseltään paikallisen tuulivoimasuunnitelman.

• Tuulivoima-alueet merkitään maakuntakaavaan ”tuulivoimatuotantoon soveltuva alue” -merkinnällä, joka ei ole aluevaraus vaan alueen ominaisuutta kuvaava merkintä. Merkintä ei rajoita maankäyttöä, vaan maanomistaja päättää edelleen maansa käytöstä. Tuulivoimaa ei rakenneta kenenkään maille ilman maanomistajan suostumusta.

• Tuulivoima-alueen merkitseminen maakuntakaavaan ei suoraan mahdollista tuulivoiman rakentamista, vaan rakentamiseen tarvitaan aina tarkemmat suunnitelmat ja selvitykset sekä kunnan myöntämä rakennuslupa.

• Maakuntakaavan tuulivoima-alueissa on käytetty lähtökohtaisesti 500 m puskuria asutukseen. Tämä minimietäisyys ei välttämättä tarkoita, että tuulivoimaloita voidaan rakentaa näin lähelle asutusta. Hyväksyttävät etäisyydet vaihtelevat tapauskohtaisesti mm. maaston muotojen ja tuulivoimaloiden korkeuden mukaan. Lopulliset etäisyydet ratkaistaan aina tuulivoima-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Loppusyksyn aikana on tarkoitus ratkaista maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi menevän maakuntakaavan tuulivoima-alueet. Lopullisessa kaavassa pyritään huomioimaan saadut muistutukset ja lausunnot tinkimättä kuitenkaan liikaa maakuntakaavalle asetetuista tuulivoimatavoitteista.

Lisätietoja:

Tapio Ojanen, erityisasiantuntija
puh. 044 3719 459  tapio.ojanen(a)paijat-hame.fi