Vetovoimaa, muutosjoustavuutta ja uutta kasvua

admin - 22.06.2017

Päijät-Hämeen liiton näillä näkymin viimeinen strategia vahvistui kesäkuun 19. pidetyssä valtuuston kokouksessa. Siinä vahvistettiin strategiset tavoitteet ja älykkään erikoistumisen kärjet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Lisäksi määritettiin numeeriset kuvaajat vuodelle 2022, jotka toimivat myös strategian mittareina.

Maakunnan kolme strategista tavoitetta ovat: 1. Alueen vetovoiman lisääminen, 2. jalostusarvon nostaminen ja 3. uusien kasvualojen kokeileminen. Vetovoiman lisäämisellä tavoitellaan lisää asukkaita ja vierailijoita, ja sitä tuotetaan parantamalla maakunnan palveluja ja yleistä kiinnostavuutta. Väkirikkaampi Päijät-Häme tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Jalostusarvon nostamisella viitataan alueen olemassa olevien taloudellisten kivijalkojen kehittämiseen niin, että työpaikat säilyvät. Monipuolisen elinkeinorakenteen tukeminen antaa joustoa rakennemuutoksessa, ja olemassa olevat yritysverkostot tarjoavat tarttumapintaa uusille yrityksille. Uusia kasvualoja haetaan kokeiluin: kuluttaja- ja markkinatarpeiden ennakoiva tunnistaminen on avain uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen.

Älykkään erikoistumisen kärjiksi luonnosteltiin kiertotalous, muotoilu ja hyvinvointi- ja tapahtumamatkailu. Näitä täsmennetään kesän aikana osin jo olemassa olevien linjausten, esimerkiksi matkailustrategian ja kiertotalouden tiekartan tukemana.

Nyt vahvistettujen kärkien lisäksi aluekehittämiseen ja edunvalvontaan syöttävät maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Nro Mittari Arvio 2017 Tavoite 2022
1 Vetovoima, väkiluku (sis. Iitin) 208 574 216 000
2 Hyvinvointi, GPI (Genuine Progress Indicator) 13 500 15 000
3 Koulutus, tutkinnon suorittaneita 67,89 % yli 70 %
4 Talouskasvu, bkt/asukas (euro) 30 700 33 560
5 TKI-osaaminen, T&K menot (euro) 75 000 000 100 000 000
6 Työttömyys % (ELY-K 3/17) 14,8 % alle 12 %
7 Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 96 % yli 98 %

Lisätietoja:

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, 0400 862 977

Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja, 040 5086 526